ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاره عرب تالی، مهناز صلحی، داود شجاعی زاده، محمودرضا گوهری، (1394). عوامل مرتبط با استفاده ازگوشی حفاظتی در کارگران کارخانه شوگا براساس تئوری انگیزش محافظت درسال 1390، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 12(1)، 1-11. magiran.com/p1419457
B. Arabtali, M. Solhi , D. Shojaeezadeh, Mr Gohari, (2015). Related factors in using Hearing protection device based on the Protection motivation theory in Shoga factory workers, 2011, Iran Occupational Health, 12(1), 1-11. magiran.com/p1419457
بهاره عرب تالی، مهناز صلحی، داود شجاعی زاده، محمودرضا گوهری، عوامل مرتبط با استفاده ازگوشی حفاظتی در کارگران کارخانه شوگا براساس تئوری انگیزش محافظت درسال 1390. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 1394؛ 12(1): 1-11. magiran.com/p1419457
B. Arabtali, M. Solhi , D. Shojaeezadeh, Mr Gohari, Related factors in using Hearing protection device based on the Protection motivation theory in Shoga factory workers, 2011, Iran Occupational Health, 2015; 12(1): 1-11. magiran.com/p1419457
بهاره عرب تالی، مهناز صلحی، داود شجاعی زاده، محمودرضا گوهری، "عوامل مرتبط با استفاده ازگوشی حفاظتی در کارگران کارخانه شوگا براساس تئوری انگیزش محافظت درسال 1390"، دو ماهنامه سلامت کار ایران 12، شماره 1 (1394): 1-11. magiran.com/p1419457
B. Arabtali, M. Solhi , D. Shojaeezadeh, Mr Gohari, "Related factors in using Hearing protection device based on the Protection motivation theory in Shoga factory workers, 2011", Iran Occupational Health 12, no.1 (2015): 1-11. magiran.com/p1419457
بهاره عرب تالی، مهناز صلحی، داود شجاعی زاده، محمودرضا گوهری، (1394). 'عوامل مرتبط با استفاده ازگوشی حفاظتی در کارگران کارخانه شوگا براساس تئوری انگیزش محافظت درسال 1390'، دو ماهنامه سلامت کار ایران، 12(1)، صص.1-11. magiran.com/p1419457
B. Arabtali, M. Solhi , D. Shojaeezadeh, Mr Gohari, (2015). 'Related factors in using Hearing protection device based on the Protection motivation theory in Shoga factory workers, 2011', Iran Occupational Health, 12(1), pp.1-11. magiran.com/p1419457
بهاره عرب تالی؛ مهناز صلحی؛ داود شجاعی زاده؛ محمودرضا گوهری. "عوامل مرتبط با استفاده ازگوشی حفاظتی در کارگران کارخانه شوگا براساس تئوری انگیزش محافظت درسال 1390". دو ماهنامه سلامت کار ایران، 12 ،1 ، 1394، 1-11. magiran.com/p1419457
B. Arabtali; M. Solhi ; D. Shojaeezadeh; Mr Gohari. "Related factors in using Hearing protection device based on the Protection motivation theory in Shoga factory workers, 2011", Iran Occupational Health, 12, 1, 2015, 1-11. magiran.com/p1419457
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال