ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا محمدی، (1394). مطالعه نقش آگاهی از علل و اثرات اعتیاد در پیشگیری اولیه (با تاکید بر جایگاه دانشگاه در آموزش و پیشگیری اولیه)، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 10(34)، 99. magiran.com/p1420187
Soheila Mohammadi, (2015). The study of the role of knowledge about reasons and consequences of addiction in primary prevention, Crime Prevention Studies Quarterly, 10(34), 99. magiran.com/p1420187
سهیلا محمدی، مطالعه نقش آگاهی از علل و اثرات اعتیاد در پیشگیری اولیه (با تاکید بر جایگاه دانشگاه در آموزش و پیشگیری اولیه). فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 1394؛ 10(34): 99. magiran.com/p1420187
Soheila Mohammadi, The study of the role of knowledge about reasons and consequences of addiction in primary prevention, Crime Prevention Studies Quarterly, 2015; 10(34): 99. magiran.com/p1420187
سهیلا محمدی، "مطالعه نقش آگاهی از علل و اثرات اعتیاد در پیشگیری اولیه (با تاکید بر جایگاه دانشگاه در آموزش و پیشگیری اولیه)"، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم 10، شماره 34 (1394): 99. magiran.com/p1420187
Soheila Mohammadi, "The study of the role of knowledge about reasons and consequences of addiction in primary prevention", Crime Prevention Studies Quarterly 10, no.34 (2015): 99. magiran.com/p1420187
سهیلا محمدی، (1394). 'مطالعه نقش آگاهی از علل و اثرات اعتیاد در پیشگیری اولیه (با تاکید بر جایگاه دانشگاه در آموزش و پیشگیری اولیه)'، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 10(34)، صص.99. magiran.com/p1420187
Soheila Mohammadi, (2015). 'The study of the role of knowledge about reasons and consequences of addiction in primary prevention', Crime Prevention Studies Quarterly, 10(34), pp.99. magiran.com/p1420187
سهیلا محمدی. "مطالعه نقش آگاهی از علل و اثرات اعتیاد در پیشگیری اولیه (با تاکید بر جایگاه دانشگاه در آموزش و پیشگیری اولیه)". فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، 10 ،34 ، 1394، 99. magiran.com/p1420187
Soheila Mohammadi. "The study of the role of knowledge about reasons and consequences of addiction in primary prevention", Crime Prevention Studies Quarterly, 10, 34, 2015, 99. magiran.com/p1420187
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال