ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه غلامی، حمید رواقی، ابراهیم جعفری پویان، مسعود صالحی، امیرحسین عابدی یکتا، شیلا دعایی، (1394). اثربخشی استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در بهبود عملکرد فیزیکی در ورزشکاران، فصلنامه طب و تزکیه، 23(3)، 21-32. magiran.com/p1420241
Masoomeh Gholami (Ms), Hamid Ravaghi (Phd), Ebrahim Jaafaripooyan (Phd), Masoud Salehi (Phd), Amirhosein Abedi Yekta (Phd), Shila Doaee, (2015). Effectiveness of platelet-rich plasma (PRP) application on Improvement of physical, Teb va Tazkiyeh, 23(3), 21-32. magiran.com/p1420241
معصومه غلامی، حمید رواقی، ابراهیم جعفری پویان، مسعود صالحی، امیرحسین عابدی یکتا، شیلا دعایی، اثربخشی استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در بهبود عملکرد فیزیکی در ورزشکاران. فصلنامه طب و تزکیه، 1394؛ 23(3): 21-32. magiran.com/p1420241
Masoomeh Gholami (Ms), Hamid Ravaghi (Phd), Ebrahim Jaafaripooyan (Phd), Masoud Salehi (Phd), Amirhosein Abedi Yekta (Phd), Shila Doaee, Effectiveness of platelet-rich plasma (PRP) application on Improvement of physical, Teb va Tazkiyeh, 2015; 23(3): 21-32. magiran.com/p1420241
معصومه غلامی، حمید رواقی، ابراهیم جعفری پویان، مسعود صالحی، امیرحسین عابدی یکتا، شیلا دعایی، "اثربخشی استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در بهبود عملکرد فیزیکی در ورزشکاران"، فصلنامه طب و تزکیه 23، شماره 3 (1394): 21-32. magiran.com/p1420241
Masoomeh Gholami (Ms), Hamid Ravaghi (Phd), Ebrahim Jaafaripooyan (Phd), Masoud Salehi (Phd), Amirhosein Abedi Yekta (Phd), Shila Doaee, "Effectiveness of platelet-rich plasma (PRP) application on Improvement of physical", Teb va Tazkiyeh 23, no.3 (2015): 21-32. magiran.com/p1420241
معصومه غلامی، حمید رواقی، ابراهیم جعفری پویان، مسعود صالحی، امیرحسین عابدی یکتا، شیلا دعایی، (1394). 'اثربخشی استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در بهبود عملکرد فیزیکی در ورزشکاران'، فصلنامه طب و تزکیه، 23(3)، صص.21-32. magiran.com/p1420241
Masoomeh Gholami (Ms), Hamid Ravaghi (Phd), Ebrahim Jaafaripooyan (Phd), Masoud Salehi (Phd), Amirhosein Abedi Yekta (Phd), Shila Doaee, (2015). 'Effectiveness of platelet-rich plasma (PRP) application on Improvement of physical', Teb va Tazkiyeh, 23(3), pp.21-32. magiran.com/p1420241
معصومه غلامی؛ حمید رواقی؛ ابراهیم جعفری پویان؛ مسعود صالحی؛ امیرحسین عابدی یکتا؛ شیلا دعایی. "اثربخشی استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) در بهبود عملکرد فیزیکی در ورزشکاران". فصلنامه طب و تزکیه، 23 ،3 ، 1394، 21-32. magiran.com/p1420241
Masoomeh Gholami (Ms); Hamid Ravaghi (Phd); Ebrahim Jaafaripooyan (Phd); Masoud Salehi (Phd); Amirhosein Abedi Yekta (Phd); Shila Doaee. "Effectiveness of platelet-rich plasma (PRP) application on Improvement of physical", Teb va Tazkiyeh, 23, 3, 2015, 21-32. magiran.com/p1420241
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال