ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ویدا طیبی، رحمان اسعدی، معصومه طاهر پور، سید مرتضی موسوی جاجرمی، (1394). تاثیر شنیدن دعای قرآنی بر میزان اضطراب و علائم حیاتی قبل از اعمال جراحی انتخابی، فصلنامه طب و تزکیه، 23(3)، 45-54. magiran.com/p1420243
Vida Tayebi, Rahman Asadi, Massoomeh Taherpoor, Seyed Morteza Mousavi Jajarmi, (2015). The effect of listening to Holy Quran prayers on anxiety and vital signs before elective surgeries, Teb va Tazkiyeh, 23(3), 45-54. magiran.com/p1420243
ویدا طیبی، رحمان اسعدی، معصومه طاهر پور، سید مرتضی موسوی جاجرمی، تاثیر شنیدن دعای قرآنی بر میزان اضطراب و علائم حیاتی قبل از اعمال جراحی انتخابی. فصلنامه طب و تزکیه، 1394؛ 23(3): 45-54. magiran.com/p1420243
Vida Tayebi, Rahman Asadi, Massoomeh Taherpoor, Seyed Morteza Mousavi Jajarmi, The effect of listening to Holy Quran prayers on anxiety and vital signs before elective surgeries, Teb va Tazkiyeh, 2015; 23(3): 45-54. magiran.com/p1420243
ویدا طیبی، رحمان اسعدی، معصومه طاهر پور، سید مرتضی موسوی جاجرمی، "تاثیر شنیدن دعای قرآنی بر میزان اضطراب و علائم حیاتی قبل از اعمال جراحی انتخابی"، فصلنامه طب و تزکیه 23، شماره 3 (1394): 45-54. magiran.com/p1420243
Vida Tayebi, Rahman Asadi, Massoomeh Taherpoor, Seyed Morteza Mousavi Jajarmi, "The effect of listening to Holy Quran prayers on anxiety and vital signs before elective surgeries", Teb va Tazkiyeh 23, no.3 (2015): 45-54. magiran.com/p1420243
ویدا طیبی، رحمان اسعدی، معصومه طاهر پور، سید مرتضی موسوی جاجرمی، (1394). 'تاثیر شنیدن دعای قرآنی بر میزان اضطراب و علائم حیاتی قبل از اعمال جراحی انتخابی'، فصلنامه طب و تزکیه، 23(3)، صص.45-54. magiran.com/p1420243
Vida Tayebi, Rahman Asadi, Massoomeh Taherpoor, Seyed Morteza Mousavi Jajarmi, (2015). 'The effect of listening to Holy Quran prayers on anxiety and vital signs before elective surgeries', Teb va Tazkiyeh, 23(3), pp.45-54. magiran.com/p1420243
ویدا طیبی؛ رحمان اسعدی؛ معصومه طاهر پور؛ سید مرتضی موسوی جاجرمی. "تاثیر شنیدن دعای قرآنی بر میزان اضطراب و علائم حیاتی قبل از اعمال جراحی انتخابی". فصلنامه طب و تزکیه، 23 ،3 ، 1394، 45-54. magiran.com/p1420243
Vida Tayebi; Rahman Asadi; Massoomeh Taherpoor; Seyed Morteza Mousavi Jajarmi. "The effect of listening to Holy Quran prayers on anxiety and vital signs before elective surgeries", Teb va Tazkiyeh, 23, 3, 2015, 45-54. magiran.com/p1420243
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال