ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایروان مسعودی اصل، قاسم رجبی واسکولایی، حامد نظری، لیلا گودرزی، مهدی رعدآبادی، (1394). بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392، فصلنامه طب و تزکیه، 23(3)، 55-66. magiran.com/p1420244
Iravan Masoudi Asl, Ghasem Rajabi Vasokolaee, Hamed Nazari, Leila Goudarzi, Mehdi Raadabadi, (2015). The evaluation of relationship between mental health and spiritual health of students at Tehran University of Medical Sciences, 2013, Teb va Tazkiyeh, 23(3), 55-66. magiran.com/p1420244
ایروان مسعودی اصل، قاسم رجبی واسکولایی، حامد نظری، لیلا گودرزی، مهدی رعدآبادی، بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392. فصلنامه طب و تزکیه، 1394؛ 23(3): 55-66. magiran.com/p1420244
Iravan Masoudi Asl, Ghasem Rajabi Vasokolaee, Hamed Nazari, Leila Goudarzi, Mehdi Raadabadi, The evaluation of relationship between mental health and spiritual health of students at Tehran University of Medical Sciences, 2013, Teb va Tazkiyeh, 2015; 23(3): 55-66. magiran.com/p1420244
ایروان مسعودی اصل، قاسم رجبی واسکولایی، حامد نظری، لیلا گودرزی، مهدی رعدآبادی، "بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392"، فصلنامه طب و تزکیه 23، شماره 3 (1394): 55-66. magiran.com/p1420244
Iravan Masoudi Asl, Ghasem Rajabi Vasokolaee, Hamed Nazari, Leila Goudarzi, Mehdi Raadabadi, "The evaluation of relationship between mental health and spiritual health of students at Tehran University of Medical Sciences, 2013", Teb va Tazkiyeh 23, no.3 (2015): 55-66. magiran.com/p1420244
ایروان مسعودی اصل، قاسم رجبی واسکولایی، حامد نظری، لیلا گودرزی، مهدی رعدآبادی، (1394). 'بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392'، فصلنامه طب و تزکیه، 23(3)، صص.55-66. magiran.com/p1420244
Iravan Masoudi Asl, Ghasem Rajabi Vasokolaee, Hamed Nazari, Leila Goudarzi, Mehdi Raadabadi, (2015). 'The evaluation of relationship between mental health and spiritual health of students at Tehran University of Medical Sciences, 2013', Teb va Tazkiyeh, 23(3), pp.55-66. magiran.com/p1420244
ایروان مسعودی اصل؛ قاسم رجبی واسکولایی؛ حامد نظری؛ لیلا گودرزی؛ مهدی رعدآبادی. "بررسی رابطه بین سلامت روانی و سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392". فصلنامه طب و تزکیه، 23 ،3 ، 1394، 55-66. magiran.com/p1420244
Iravan Masoudi Asl; Ghasem Rajabi Vasokolaee; Hamed Nazari; Leila Goudarzi; Mehdi Raadabadi. "The evaluation of relationship between mental health and spiritual health of students at Tehran University of Medical Sciences, 2013", Teb va Tazkiyeh, 23, 3, 2015, 55-66. magiran.com/p1420244
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال