ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر مهرناز گلی، زهرا نیکونژاد، عباس قربان زاده، (1394). کارکردهای تربیتی روزی حلال و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه قران و روایات، فصلنامه طب و تزکیه، 23(3)، 67-78. magiran.com/p1420245
Zahra Nikoonejad, Mehrnaz Goli, (2015). Training functions of Lawful Aliment and its role on mental health in view of Quran and Narratives, Teb va Tazkiyeh, 23(3), 67-78. magiran.com/p1420245
دکتر مهرناز گلی، زهرا نیکونژاد، عباس قربان زاده، کارکردهای تربیتی روزی حلال و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه قران و روایات. فصلنامه طب و تزکیه، 1394؛ 23(3): 67-78. magiran.com/p1420245
Zahra Nikoonejad, Mehrnaz Goli, Training functions of Lawful Aliment and its role on mental health in view of Quran and Narratives, Teb va Tazkiyeh, 2015; 23(3): 67-78. magiran.com/p1420245
دکتر مهرناز گلی، زهرا نیکونژاد، عباس قربان زاده، "کارکردهای تربیتی روزی حلال و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه قران و روایات"، فصلنامه طب و تزکیه 23، شماره 3 (1394): 67-78. magiran.com/p1420245
Zahra Nikoonejad, Mehrnaz Goli, "Training functions of Lawful Aliment and its role on mental health in view of Quran and Narratives", Teb va Tazkiyeh 23, no.3 (2015): 67-78. magiran.com/p1420245
دکتر مهرناز گلی، زهرا نیکونژاد، عباس قربان زاده، (1394). 'کارکردهای تربیتی روزی حلال و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه قران و روایات'، فصلنامه طب و تزکیه، 23(3)، صص.67-78. magiran.com/p1420245
Zahra Nikoonejad, Mehrnaz Goli, (2015). 'Training functions of Lawful Aliment and its role on mental health in view of Quran and Narratives', Teb va Tazkiyeh, 23(3), pp.67-78. magiran.com/p1420245
دکتر مهرناز گلی؛ زهرا نیکونژاد؛ عباس قربان زاده. "کارکردهای تربیتی روزی حلال و نقش آن در سلامت روان از دیدگاه قران و روایات". فصلنامه طب و تزکیه، 23 ،3 ، 1394، 67-78. magiran.com/p1420245
Zahra Nikoonejad; Mehrnaz Goli. "Training functions of Lawful Aliment and its role on mental health in view of Quran and Narratives", Teb va Tazkiyeh, 23, 3, 2015, 67-78. magiran.com/p1420245
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال