ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن فرازمند، سعیده کامران پور، مجتبی قربان نژاد، (1394). ارتباط بین توسعه ی مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران؛ رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو، فصلنامه اقتصاد مقداری، 10(1)، 33. magiran.com/p1420958
Hasan Farazmand (Phd), Saeideh Kamranpur (Ma), Mojtaba Ghorban Nejad (Ma) , (2015). The Relationship between Financial Development, Economic Growth and Energy Consumption in Iran: A Band ARDL and Toda-Yamamoto Test Approach, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10(1), 33. magiran.com/p1420958
حسن فرازمند، سعیده کامران پور، مجتبی قربان نژاد، ارتباط بین توسعه ی مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران؛ رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1394؛ 10(1): 33. magiran.com/p1420958
Hasan Farazmand (Phd), Saeideh Kamranpur (Ma), Mojtaba Ghorban Nejad (Ma) , The Relationship between Financial Development, Economic Growth and Energy Consumption in Iran: A Band ARDL and Toda-Yamamoto Test Approach, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2015; 10(1): 33. magiran.com/p1420958
حسن فرازمند، سعیده کامران پور، مجتبی قربان نژاد، "ارتباط بین توسعه ی مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران؛ رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو"، فصلنامه اقتصاد مقداری 10، شماره 1 (1394): 33. magiran.com/p1420958
Hasan Farazmand (Phd), Saeideh Kamranpur (Ma), Mojtaba Ghorban Nejad (Ma) , "The Relationship between Financial Development, Economic Growth and Energy Consumption in Iran: A Band ARDL and Toda-Yamamoto Test Approach", Quarterly Journal of Quantitative Economics 10, no.1 (2015): 33. magiran.com/p1420958
حسن فرازمند، سعیده کامران پور، مجتبی قربان نژاد، (1394). 'ارتباط بین توسعه ی مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران؛ رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 10(1)، صص.33. magiran.com/p1420958
Hasan Farazmand (Phd), Saeideh Kamranpur (Ma), Mojtaba Ghorban Nejad (Ma) , (2015). 'The Relationship between Financial Development, Economic Growth and Energy Consumption in Iran: A Band ARDL and Toda-Yamamoto Test Approach', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10(1), pp.33. magiran.com/p1420958
حسن فرازمند؛ سعیده کامران پور؛ مجتبی قربان نژاد. "ارتباط بین توسعه ی مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران؛ رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو". فصلنامه اقتصاد مقداری، 10 ،1 ، 1394، 33. magiran.com/p1420958
Hasan Farazmand (Phd); Saeideh Kamranpur (Ma); Mojtaba Ghorban Nejad (Ma) . "The Relationship between Financial Development, Economic Growth and Energy Consumption in Iran: A Band ARDL and Toda-Yamamoto Test Approach", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10, 1, 2015, 33. magiran.com/p1420958
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال