ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا نصراللهی، راهبه کشاورزی، ترلان کریمی، (1394). بررسی ارتباط بورس های اوراق بهادار ایران، هند و چین در سال های 2012-2000 با استفاده از یک مدل ریاضی، فصلنامه اقتصاد مقداری، 10(1)، 83. magiran.com/p1420960
Zahra Nasrollahi (Phd), Rahebe Keshavarzi (Ma), Tarlan Karimi (Ma), (2015). Relationship between Stock Market of Iran, India, and China in the years 2000-2012 using a Mathematical Model, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10(1), 83. magiran.com/p1420960
زهرا نصراللهی، راهبه کشاورزی، ترلان کریمی، بررسی ارتباط بورس های اوراق بهادار ایران، هند و چین در سال های 2012-2000 با استفاده از یک مدل ریاضی. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1394؛ 10(1): 83. magiran.com/p1420960
Zahra Nasrollahi (Phd), Rahebe Keshavarzi (Ma), Tarlan Karimi (Ma), Relationship between Stock Market of Iran, India, and China in the years 2000-2012 using a Mathematical Model, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2015; 10(1): 83. magiran.com/p1420960
زهرا نصراللهی، راهبه کشاورزی، ترلان کریمی، "بررسی ارتباط بورس های اوراق بهادار ایران، هند و چین در سال های 2012-2000 با استفاده از یک مدل ریاضی"، فصلنامه اقتصاد مقداری 10، شماره 1 (1394): 83. magiran.com/p1420960
Zahra Nasrollahi (Phd), Rahebe Keshavarzi (Ma), Tarlan Karimi (Ma), "Relationship between Stock Market of Iran, India, and China in the years 2000-2012 using a Mathematical Model", Quarterly Journal of Quantitative Economics 10, no.1 (2015): 83. magiran.com/p1420960
زهرا نصراللهی، راهبه کشاورزی، ترلان کریمی، (1394). 'بررسی ارتباط بورس های اوراق بهادار ایران، هند و چین در سال های 2012-2000 با استفاده از یک مدل ریاضی'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 10(1)، صص.83. magiran.com/p1420960
Zahra Nasrollahi (Phd), Rahebe Keshavarzi (Ma), Tarlan Karimi (Ma), (2015). 'Relationship between Stock Market of Iran, India, and China in the years 2000-2012 using a Mathematical Model', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10(1), pp.83. magiran.com/p1420960
زهرا نصراللهی؛ راهبه کشاورزی؛ ترلان کریمی. "بررسی ارتباط بورس های اوراق بهادار ایران، هند و چین در سال های 2012-2000 با استفاده از یک مدل ریاضی". فصلنامه اقتصاد مقداری، 10 ،1 ، 1394، 83. magiran.com/p1420960
Zahra Nasrollahi (Phd); Rahebe Keshavarzi (Ma); Tarlan Karimi (Ma). "Relationship between Stock Market of Iran, India, and China in the years 2000-2012 using a Mathematical Model", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10, 1, 2015, 83. magiran.com/p1420960
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال