ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی فدائی، اصغر ابوالحسنی هستیانی، بیتا شایگانی، (1394). بررسی نظریه ی لیندر تحت نظام های مختلف نرخ ارز در کشورهای عضو BRICS در قالب مدل جاذبه (رویکرد سیستمی در داده های تابلویی)، فصلنامه اقتصاد مقداری، 10(1)، 131. magiran.com/p1420961
Mahdi Fadaee (Phd), Asghar Abolhasani (Phd), Bita Shaygani (Phd), (2015). Survey of the Linder Theory in BRICS Countries applying different Exchange Rate Arrangements (GMM system), Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10(1), 131. magiran.com/p1420961
مهدی فدائی، اصغر ابوالحسنی هستیانی، بیتا شایگانی، بررسی نظریه ی لیندر تحت نظام های مختلف نرخ ارز در کشورهای عضو BRICS در قالب مدل جاذبه (رویکرد سیستمی در داده های تابلویی). فصلنامه اقتصاد مقداری، 1394؛ 10(1): 131. magiran.com/p1420961
Mahdi Fadaee (Phd), Asghar Abolhasani (Phd), Bita Shaygani (Phd), Survey of the Linder Theory in BRICS Countries applying different Exchange Rate Arrangements (GMM system), Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2015; 10(1): 131. magiran.com/p1420961
مهدی فدائی، اصغر ابوالحسنی هستیانی، بیتا شایگانی، "بررسی نظریه ی لیندر تحت نظام های مختلف نرخ ارز در کشورهای عضو BRICS در قالب مدل جاذبه (رویکرد سیستمی در داده های تابلویی)"، فصلنامه اقتصاد مقداری 10، شماره 1 (1394): 131. magiran.com/p1420961
Mahdi Fadaee (Phd), Asghar Abolhasani (Phd), Bita Shaygani (Phd), "Survey of the Linder Theory in BRICS Countries applying different Exchange Rate Arrangements (GMM system)", Quarterly Journal of Quantitative Economics 10, no.1 (2015): 131. magiran.com/p1420961
مهدی فدائی، اصغر ابوالحسنی هستیانی، بیتا شایگانی، (1394). 'بررسی نظریه ی لیندر تحت نظام های مختلف نرخ ارز در کشورهای عضو BRICS در قالب مدل جاذبه (رویکرد سیستمی در داده های تابلویی)'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 10(1)، صص.131. magiran.com/p1420961
Mahdi Fadaee (Phd), Asghar Abolhasani (Phd), Bita Shaygani (Phd), (2015). 'Survey of the Linder Theory in BRICS Countries applying different Exchange Rate Arrangements (GMM system)', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10(1), pp.131. magiran.com/p1420961
مهدی فدائی؛ اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ بیتا شایگانی. "بررسی نظریه ی لیندر تحت نظام های مختلف نرخ ارز در کشورهای عضو BRICS در قالب مدل جاذبه (رویکرد سیستمی در داده های تابلویی)". فصلنامه اقتصاد مقداری، 10 ،1 ، 1394، 131. magiran.com/p1420961
Mahdi Fadaee (Phd); Asghar Abolhasani (Phd); Bita Shaygani (Phd). "Survey of the Linder Theory in BRICS Countries applying different Exchange Rate Arrangements (GMM system)", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10, 1, 2015, 131. magiran.com/p1420961
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال