ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین محمدی، امیر حسین توحیدی، (1394). بررسی تجربی ارتباط کسری حساب جاری و کسری بودجه ی دولت در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه، فصلنامه اقتصاد مقداری، 10(1)، 105. magiran.com/p1420962
Hosein Mohamadi (Phd), Amir Hosein Towhidi (Ma), (2015). An Experimental Study of the Relationship between Budget and Current Account Deficits in Iran and Selected Developing Countries, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10(1), 105. magiran.com/p1420962
حسین محمدی، امیر حسین توحیدی، بررسی تجربی ارتباط کسری حساب جاری و کسری بودجه ی دولت در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1394؛ 10(1): 105. magiran.com/p1420962
Hosein Mohamadi (Phd), Amir Hosein Towhidi (Ma), An Experimental Study of the Relationship between Budget and Current Account Deficits in Iran and Selected Developing Countries, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2015; 10(1): 105. magiran.com/p1420962
حسین محمدی، امیر حسین توحیدی، "بررسی تجربی ارتباط کسری حساب جاری و کسری بودجه ی دولت در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه"، فصلنامه اقتصاد مقداری 10، شماره 1 (1394): 105. magiran.com/p1420962
Hosein Mohamadi (Phd), Amir Hosein Towhidi (Ma), "An Experimental Study of the Relationship between Budget and Current Account Deficits in Iran and Selected Developing Countries", Quarterly Journal of Quantitative Economics 10, no.1 (2015): 105. magiran.com/p1420962
حسین محمدی، امیر حسین توحیدی، (1394). 'بررسی تجربی ارتباط کسری حساب جاری و کسری بودجه ی دولت در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 10(1)، صص.105. magiran.com/p1420962
Hosein Mohamadi (Phd), Amir Hosein Towhidi (Ma), (2015). 'An Experimental Study of the Relationship between Budget and Current Account Deficits in Iran and Selected Developing Countries', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10(1), pp.105. magiran.com/p1420962
حسین محمدی؛ امیر حسین توحیدی. "بررسی تجربی ارتباط کسری حساب جاری و کسری بودجه ی دولت در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه". فصلنامه اقتصاد مقداری، 10 ،1 ، 1394، 105. magiran.com/p1420962
Hosein Mohamadi (Phd); Amir Hosein Towhidi (Ma). "An Experimental Study of the Relationship between Budget and Current Account Deficits in Iran and Selected Developing Countries", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 10, 1, 2015, 105. magiran.com/p1420962
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال