ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین نویدی نیا، غلامرضا کیانی، رامین اکبری، رضا غفار ثمر، (1393). ارزشیابی عملکرد معلمان زبان انگلیسی در دبیرستانهای ایران: ارزیابی موثر بودن وضعیت موجود و زمینهسازی برای طراحی، مجله بین المللی علوم انسانی، 21(4)، 27-53. magiran.com/p1422133
Hossein Navidinia, Gholam Reza Kiani, Ramin Akbari, Reza Ghaffar Samar, (2015). EFL Teacher Performance Evaluation in Iranian High Schools: Examining the Effectiveness of the Status quo and Setting the Groundwork for Developing an Alternative Model, The International Journal of Humanities, 21(4), 27-53. magiran.com/p1422133
حسین نویدی نیا، غلامرضا کیانی، رامین اکبری، رضا غفار ثمر، ارزشیابی عملکرد معلمان زبان انگلیسی در دبیرستانهای ایران: ارزیابی موثر بودن وضعیت موجود و زمینهسازی برای طراحی. مجله بین المللی علوم انسانی، 1393؛ 21(4): 27-53. magiran.com/p1422133
Hossein Navidinia, Gholam Reza Kiani, Ramin Akbari, Reza Ghaffar Samar, EFL Teacher Performance Evaluation in Iranian High Schools: Examining the Effectiveness of the Status quo and Setting the Groundwork for Developing an Alternative Model, The International Journal of Humanities, 2015; 21(4): 27-53. magiran.com/p1422133
حسین نویدی نیا، غلامرضا کیانی، رامین اکبری، رضا غفار ثمر، "ارزشیابی عملکرد معلمان زبان انگلیسی در دبیرستانهای ایران: ارزیابی موثر بودن وضعیت موجود و زمینهسازی برای طراحی"، مجله بین المللی علوم انسانی 21، شماره 4 (1393): 27-53. magiran.com/p1422133
Hossein Navidinia, Gholam Reza Kiani, Ramin Akbari, Reza Ghaffar Samar, "EFL Teacher Performance Evaluation in Iranian High Schools: Examining the Effectiveness of the Status quo and Setting the Groundwork for Developing an Alternative Model", The International Journal of Humanities 21, no.4 (2015): 27-53. magiran.com/p1422133
حسین نویدی نیا، غلامرضا کیانی، رامین اکبری، رضا غفار ثمر، (1393). 'ارزشیابی عملکرد معلمان زبان انگلیسی در دبیرستانهای ایران: ارزیابی موثر بودن وضعیت موجود و زمینهسازی برای طراحی'، مجله بین المللی علوم انسانی، 21(4)، صص.27-53. magiran.com/p1422133
Hossein Navidinia, Gholam Reza Kiani, Ramin Akbari, Reza Ghaffar Samar, (2015). 'EFL Teacher Performance Evaluation in Iranian High Schools: Examining the Effectiveness of the Status quo and Setting the Groundwork for Developing an Alternative Model', The International Journal of Humanities, 21(4), pp.27-53. magiran.com/p1422133
حسین نویدی نیا؛ غلامرضا کیانی؛ رامین اکبری؛ رضا غفار ثمر. "ارزشیابی عملکرد معلمان زبان انگلیسی در دبیرستانهای ایران: ارزیابی موثر بودن وضعیت موجود و زمینهسازی برای طراحی". مجله بین المللی علوم انسانی، 21 ،4 ، 1393، 27-53. magiran.com/p1422133
Hossein Navidinia; Gholam Reza Kiani; Ramin Akbari; Reza Ghaffar Samar. "EFL Teacher Performance Evaluation in Iranian High Schools: Examining the Effectiveness of the Status quo and Setting the Groundwork for Developing an Alternative Model", The International Journal of Humanities, 21, 4, 2015, 27-53. magiran.com/p1422133
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال