ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی طیب نیا ، حمید زمان زاده، مهدیه شادرخ، (1393). نقش نهادها در بروز مصیبت یا موهبت منابع نفتی، یک الگوی رانت جویی با رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 7(21)، 443-475. magiran.com/p1422678
, (2014). The Role of Institutions in Oil Resource Curse or Blessing: A Rent-Seeking Model with DSGE Approach, Journal of Monetary & Banking Researches, 7(21), 443-475. magiran.com/p1422678
علی طیب نیا ، حمید زمان زاده، مهدیه شادرخ، نقش نهادها در بروز مصیبت یا موهبت منابع نفتی، یک الگوی رانت جویی با رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا. فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 1393؛ 7(21): 443-475. magiran.com/p1422678
, The Role of Institutions in Oil Resource Curse or Blessing: A Rent-Seeking Model with DSGE Approach, Journal of Monetary & Banking Researches, 2014; 7(21): 443-475. magiran.com/p1422678
علی طیب نیا ، حمید زمان زاده، مهدیه شادرخ، "نقش نهادها در بروز مصیبت یا موهبت منابع نفتی، یک الگوی رانت جویی با رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا"، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی 7، شماره 21 (1393): 443-475. magiran.com/p1422678
, "The Role of Institutions in Oil Resource Curse or Blessing: A Rent-Seeking Model with DSGE Approach", Journal of Monetary & Banking Researches 7, no.21 (2014): 443-475. magiran.com/p1422678
علی طیب نیا ، حمید زمان زاده، مهدیه شادرخ، (1393). 'نقش نهادها در بروز مصیبت یا موهبت منابع نفتی، یک الگوی رانت جویی با رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا'، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 7(21)، صص.443-475. magiran.com/p1422678
, (2014). 'The Role of Institutions in Oil Resource Curse or Blessing: A Rent-Seeking Model with DSGE Approach', Journal of Monetary & Banking Researches, 7(21), pp.443-475. magiran.com/p1422678
علی طیب نیا ؛ حمید زمان زاده؛ مهدیه شادرخ. "نقش نهادها در بروز مصیبت یا موهبت منابع نفتی، یک الگوی رانت جویی با رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا". فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 7 ،21 ، 1393، 443-475. magiran.com/p1422678
. "The Role of Institutions in Oil Resource Curse or Blessing: A Rent-Seeking Model with DSGE Approach", Journal of Monetary & Banking Researches, 7, 21, 2014, 443-475. magiran.com/p1422678
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال