ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سحر خوش کشت، توران بهرامی باباحیدری، مریم شیری، مریم آقابراری، مرجان حاج فیروزآبادی، (1394). بررسی تاثیر رایحه درمانی بر سطح اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 4(2)، 101. magiran.com/p1423748
S. Khoshkesht, T. Bahrami Babahaidari, M. Shiri, M. Aghabarari, M. Hajfiroozabadi, H. Jalili, C. Amiri, M. Rahimzadeh Kivi, (2015). The Effect of Aromatherapy on Level of Exam Anxiety Among Nursing Students in Alborz University of Medical Sciences, Alborz University Medical Journal, 4(2), 101. magiran.com/p1423748
سحر خوش کشت، توران بهرامی باباحیدری، مریم شیری، مریم آقابراری، مرجان حاج فیروزآبادی، بررسی تاثیر رایحه درمانی بر سطح اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز. نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 1394؛ 4(2): 101. magiran.com/p1423748
S. Khoshkesht, T. Bahrami Babahaidari, M. Shiri, M. Aghabarari, M. Hajfiroozabadi, H. Jalili, C. Amiri, M. Rahimzadeh Kivi, The Effect of Aromatherapy on Level of Exam Anxiety Among Nursing Students in Alborz University of Medical Sciences, Alborz University Medical Journal, 2015; 4(2): 101. magiran.com/p1423748
سحر خوش کشت، توران بهرامی باباحیدری، مریم شیری، مریم آقابراری، مرجان حاج فیروزآبادی، "بررسی تاثیر رایحه درمانی بر سطح اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز"، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز 4، شماره 2 (1394): 101. magiran.com/p1423748
S. Khoshkesht, T. Bahrami Babahaidari, M. Shiri, M. Aghabarari, M. Hajfiroozabadi, H. Jalili, C. Amiri, M. Rahimzadeh Kivi, "The Effect of Aromatherapy on Level of Exam Anxiety Among Nursing Students in Alborz University of Medical Sciences", Alborz University Medical Journal 4, no.2 (2015): 101. magiran.com/p1423748
سحر خوش کشت، توران بهرامی باباحیدری، مریم شیری، مریم آقابراری، مرجان حاج فیروزآبادی، (1394). 'بررسی تاثیر رایحه درمانی بر سطح اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز'، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 4(2)، صص.101. magiran.com/p1423748
S. Khoshkesht, T. Bahrami Babahaidari, M. Shiri, M. Aghabarari, M. Hajfiroozabadi, H. Jalili, C. Amiri, M. Rahimzadeh Kivi, (2015). 'The Effect of Aromatherapy on Level of Exam Anxiety Among Nursing Students in Alborz University of Medical Sciences', Alborz University Medical Journal, 4(2), pp.101. magiran.com/p1423748
سحر خوش کشت؛ توران بهرامی باباحیدری؛ مریم شیری؛ مریم آقابراری؛ مرجان حاج فیروزآبادی. "بررسی تاثیر رایحه درمانی بر سطح اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز". نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 4 ،2 ، 1394، 101. magiran.com/p1423748
S. Khoshkesht; T. Bahrami Babahaidari; M. Shiri; M. Aghabarari; M. Hajfiroozabadi; H. Jalili; C. Amiri; M. Rahimzadeh Kivi. "The Effect of Aromatherapy on Level of Exam Anxiety Among Nursing Students in Alborz University of Medical Sciences", Alborz University Medical Journal, 4, 2, 2015, 101. magiran.com/p1423748
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال