ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم صادقی، مهرانگیز نادری نبی، مریم چگینی، علی قائدنیای جهرمی، (1394). اثربخشی رفتار درمانی گروهی در سلامت عمومی و نشانه های PTSD در بازماندگان حادثه آتش سوزی قطب صنعتی شهید بابائی شهرستان شازند سال 1387، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 4(2)، 91. magiran.com/p1423749
M. Sadeghi, M. Naderi, Nabi, M. Chegini, A. Ghaedniaye, Jahromi, (2015). The Effectiveness of Behavior Therapy and Symptoms of PTSD in Trauma Survivors Fire Accident in Industrial Pole of Shahid Babaie City Shazand, Alborz University Medical Journal, 4(2), 91. magiran.com/p1423749
مریم صادقی، مهرانگیز نادری نبی، مریم چگینی، علی قائدنیای جهرمی، اثربخشی رفتار درمانی گروهی در سلامت عمومی و نشانه های PTSD در بازماندگان حادثه آتش سوزی قطب صنعتی شهید بابائی شهرستان شازند سال 1387. نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 1394؛ 4(2): 91. magiran.com/p1423749
M. Sadeghi, M. Naderi, Nabi, M. Chegini, A. Ghaedniaye, Jahromi, The Effectiveness of Behavior Therapy and Symptoms of PTSD in Trauma Survivors Fire Accident in Industrial Pole of Shahid Babaie City Shazand, Alborz University Medical Journal, 2015; 4(2): 91. magiran.com/p1423749
مریم صادقی، مهرانگیز نادری نبی، مریم چگینی، علی قائدنیای جهرمی، "اثربخشی رفتار درمانی گروهی در سلامت عمومی و نشانه های PTSD در بازماندگان حادثه آتش سوزی قطب صنعتی شهید بابائی شهرستان شازند سال 1387"، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز 4، شماره 2 (1394): 91. magiran.com/p1423749
M. Sadeghi, M. Naderi, Nabi, M. Chegini, A. Ghaedniaye, Jahromi, "The Effectiveness of Behavior Therapy and Symptoms of PTSD in Trauma Survivors Fire Accident in Industrial Pole of Shahid Babaie City Shazand", Alborz University Medical Journal 4, no.2 (2015): 91. magiran.com/p1423749
مریم صادقی، مهرانگیز نادری نبی، مریم چگینی، علی قائدنیای جهرمی، (1394). 'اثربخشی رفتار درمانی گروهی در سلامت عمومی و نشانه های PTSD در بازماندگان حادثه آتش سوزی قطب صنعتی شهید بابائی شهرستان شازند سال 1387'، نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 4(2)، صص.91. magiran.com/p1423749
M. Sadeghi, M. Naderi, Nabi, M. Chegini, A. Ghaedniaye, Jahromi, (2015). 'The Effectiveness of Behavior Therapy and Symptoms of PTSD in Trauma Survivors Fire Accident in Industrial Pole of Shahid Babaie City Shazand', Alborz University Medical Journal, 4(2), pp.91. magiran.com/p1423749
مریم صادقی؛ مهرانگیز نادری نبی؛ مریم چگینی؛ علی قائدنیای جهرمی. "اثربخشی رفتار درمانی گروهی در سلامت عمومی و نشانه های PTSD در بازماندگان حادثه آتش سوزی قطب صنعتی شهید بابائی شهرستان شازند سال 1387". نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز، 4 ،2 ، 1394، 91. magiran.com/p1423749
M. Sadeghi; M. Naderi; Nabi; M. Chegini; A. Ghaedniaye; Jahromi. "The Effectiveness of Behavior Therapy and Symptoms of PTSD in Trauma Survivors Fire Accident in Industrial Pole of Shahid Babaie City Shazand", Alborz University Medical Journal, 4, 2, 2015, 91. magiran.com/p1423749
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال