ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمدصادق طباطبایی، (1393). ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، 3(9)، 123-147. magiran.com/p1424622
Seyyed Mohammad Sadegh Tabatabaei, (2015). Legal Nature of the Contract of Surrogate Mother, Journal of Private Law, 3(9), 123-147. magiran.com/p1424622
سید محمدصادق طباطبایی، ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین. فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، 1393؛ 3(9): 123-147. magiran.com/p1424622
Seyyed Mohammad Sadegh Tabatabaei, Legal Nature of the Contract of Surrogate Mother, Journal of Private Law, 2015; 3(9): 123-147. magiran.com/p1424622
سید محمدصادق طباطبایی، "ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین"، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی 3، شماره 9 (1393): 123-147. magiran.com/p1424622
Seyyed Mohammad Sadegh Tabatabaei, "Legal Nature of the Contract of Surrogate Mother", Journal of Private Law 3, no.9 (2015): 123-147. magiran.com/p1424622
سید محمدصادق طباطبایی، (1393). 'ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین'، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، 3(9)، صص.123-147. magiran.com/p1424622
Seyyed Mohammad Sadegh Tabatabaei, (2015). 'Legal Nature of the Contract of Surrogate Mother', Journal of Private Law, 3(9), pp.123-147. magiran.com/p1424622
سید محمدصادق طباطبایی. "ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین". فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، 3 ،9 ، 1393، 123-147. magiran.com/p1424622
Seyyed Mohammad Sadegh Tabatabaei. "Legal Nature of the Contract of Surrogate Mother", Journal of Private Law, 3, 9, 2015, 123-147. magiran.com/p1424622
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال