ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه براتی، شهناز طبیعی، غلامرضا شریف زاده، (1393). بررسی توانمندی روان شناختی پرسنل پرستاری بیمارستان های آموزشی بیرجند و برخی عوامل مرتبط با آن (1392)، مجله مراقبت های نوین، 11(4)، 247-254. magiran.com/p1424665
F. Barati, Sh Tabiee, Gh Sharifzadeh, (2015). Psychological empowerment in nurses of educational hospitals in Birjand and their correlation with demographic characteristics 2013, Modern Care Journal, 11(4), 247-254. magiran.com/p1424665
فرزانه براتی، شهناز طبیعی، غلامرضا شریف زاده، بررسی توانمندی روان شناختی پرسنل پرستاری بیمارستان های آموزشی بیرجند و برخی عوامل مرتبط با آن (1392). مجله مراقبت های نوین، 1393؛ 11(4): 247-254. magiran.com/p1424665
F. Barati, Sh Tabiee, Gh Sharifzadeh, Psychological empowerment in nurses of educational hospitals in Birjand and their correlation with demographic characteristics 2013, Modern Care Journal, 2015; 11(4): 247-254. magiran.com/p1424665
فرزانه براتی، شهناز طبیعی، غلامرضا شریف زاده، "بررسی توانمندی روان شناختی پرسنل پرستاری بیمارستان های آموزشی بیرجند و برخی عوامل مرتبط با آن (1392)"، مجله مراقبت های نوین 11، شماره 4 (1393): 247-254. magiran.com/p1424665
F. Barati, Sh Tabiee, Gh Sharifzadeh, "Psychological empowerment in nurses of educational hospitals in Birjand and their correlation with demographic characteristics 2013", Modern Care Journal 11, no.4 (2015): 247-254. magiran.com/p1424665
فرزانه براتی، شهناز طبیعی، غلامرضا شریف زاده، (1393). 'بررسی توانمندی روان شناختی پرسنل پرستاری بیمارستان های آموزشی بیرجند و برخی عوامل مرتبط با آن (1392)'، مجله مراقبت های نوین، 11(4)، صص.247-254. magiran.com/p1424665
F. Barati, Sh Tabiee, Gh Sharifzadeh, (2015). 'Psychological empowerment in nurses of educational hospitals in Birjand and their correlation with demographic characteristics 2013', Modern Care Journal, 11(4), pp.247-254. magiran.com/p1424665
فرزانه براتی؛ شهناز طبیعی؛ غلامرضا شریف زاده. "بررسی توانمندی روان شناختی پرسنل پرستاری بیمارستان های آموزشی بیرجند و برخی عوامل مرتبط با آن (1392)". مجله مراقبت های نوین، 11 ،4 ، 1393، 247-254. magiran.com/p1424665
F. Barati; Sh Tabiee; Gh Sharifzadeh. "Psychological empowerment in nurses of educational hospitals in Birjand and their correlation with demographic characteristics 2013", Modern Care Journal, 11, 4, 2015, 247-254. magiran.com/p1424665
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال