ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم حیدری، هنگامه بیدختی، (1394). تاثیر مصرف کوتاه مدت روی بر شدت درد قاعدگی زنان در روزهای اول تا سوم قاعدگی، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13(4)، 277-283. magiran.com/p1424670
Maryam Hydary, Hengameh Beidokhti, (2015). THE EFFECT OF SHORT TIME USING OF ZINC SUPPLEMENT ON DYSMENORRHEA, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13(4), 277-283. magiran.com/p1424670
مریم حیدری، هنگامه بیدختی، تاثیر مصرف کوتاه مدت روی بر شدت درد قاعدگی زنان در روزهای اول تا سوم قاعدگی. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1394؛ 13(4): 277-283. magiran.com/p1424670
Maryam Hydary, Hengameh Beidokhti, THE EFFECT OF SHORT TIME USING OF ZINC SUPPLEMENT ON DYSMENORRHEA, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2015; 13(4): 277-283. magiran.com/p1424670
مریم حیدری، هنگامه بیدختی، "تاثیر مصرف کوتاه مدت روی بر شدت درد قاعدگی زنان در روزهای اول تا سوم قاعدگی"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 13، شماره 4 (1394): 277-283. magiran.com/p1424670
Maryam Hydary, Hengameh Beidokhti, "THE EFFECT OF SHORT TIME USING OF ZINC SUPPLEMENT ON DYSMENORRHEA", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 13, no.4 (2015): 277-283. magiran.com/p1424670
مریم حیدری، هنگامه بیدختی، (1394). 'تاثیر مصرف کوتاه مدت روی بر شدت درد قاعدگی زنان در روزهای اول تا سوم قاعدگی'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13(4)، صص.277-283. magiran.com/p1424670
Maryam Hydary, Hengameh Beidokhti, (2015). 'THE EFFECT OF SHORT TIME USING OF ZINC SUPPLEMENT ON DYSMENORRHEA', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13(4), pp.277-283. magiran.com/p1424670
مریم حیدری؛ هنگامه بیدختی. "تاثیر مصرف کوتاه مدت روی بر شدت درد قاعدگی زنان در روزهای اول تا سوم قاعدگی". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 13 ،4 ، 1394، 277-283. magiran.com/p1424670
Maryam Hydary; Hengameh Beidokhti. "THE EFFECT OF SHORT TIME USING OF ZINC SUPPLEMENT ON DYSMENORRHEA", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 13, 4, 2015, 277-283. magiran.com/p1424670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال