ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا نظری، فاطمه فیروزان قلعه بین، محدثه سمیعی، (1394). تحلیل نقش عوامل زبانی در ترجمه ناپذیری متن قرآنی، فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب)، 6(19)، 140-163. magiran.com/p1425235
Alireza Nazari, Fatemeh Firoozan Ghalebin, Mohaddeseh Samyee, (2015). To Analyze the Role of Linguistic Factors in Untranslatability of the Quranic Texts (A Comparative Study of some Ayes from the Sura Yusuf in Four Famous Translations), A Quarerly Journal Lesan - on Mobeen - on, 6(19), 140-163. magiran.com/p1425235
علیرضا نظری، فاطمه فیروزان قلعه بین، محدثه سمیعی، تحلیل نقش عوامل زبانی در ترجمه ناپذیری متن قرآنی. فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب)، 1394؛ 6(19): 140-163. magiran.com/p1425235
Alireza Nazari, Fatemeh Firoozan Ghalebin, Mohaddeseh Samyee, To Analyze the Role of Linguistic Factors in Untranslatability of the Quranic Texts (A Comparative Study of some Ayes from the Sura Yusuf in Four Famous Translations), A Quarerly Journal Lesan - on Mobeen - on, 2015; 6(19): 140-163. magiran.com/p1425235
علیرضا نظری، فاطمه فیروزان قلعه بین، محدثه سمیعی، "تحلیل نقش عوامل زبانی در ترجمه ناپذیری متن قرآنی"، فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب) 6، شماره 19 (1394): 140-163. magiran.com/p1425235
Alireza Nazari, Fatemeh Firoozan Ghalebin, Mohaddeseh Samyee, "To Analyze the Role of Linguistic Factors in Untranslatability of the Quranic Texts (A Comparative Study of some Ayes from the Sura Yusuf in Four Famous Translations)", A Quarerly Journal Lesan - on Mobeen - on 6, no.19 (2015): 140-163. magiran.com/p1425235
علیرضا نظری، فاطمه فیروزان قلعه بین، محدثه سمیعی، (1394). 'تحلیل نقش عوامل زبانی در ترجمه ناپذیری متن قرآنی'، فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب)، 6(19)، صص.140-163. magiran.com/p1425235
Alireza Nazari, Fatemeh Firoozan Ghalebin, Mohaddeseh Samyee, (2015). 'To Analyze the Role of Linguistic Factors in Untranslatability of the Quranic Texts (A Comparative Study of some Ayes from the Sura Yusuf in Four Famous Translations)', A Quarerly Journal Lesan - on Mobeen - on, 6(19), pp.140-163. magiran.com/p1425235
علیرضا نظری؛ فاطمه فیروزان قلعه بین؛ محدثه سمیعی. "تحلیل نقش عوامل زبانی در ترجمه ناپذیری متن قرآنی". فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب)، 6 ،19 ، 1394، 140-163. magiran.com/p1425235
Alireza Nazari; Fatemeh Firoozan Ghalebin; Mohaddeseh Samyee. "To Analyze the Role of Linguistic Factors in Untranslatability of the Quranic Texts (A Comparative Study of some Ayes from the Sura Yusuf in Four Famous Translations)", A Quarerly Journal Lesan - on Mobeen - on, 6, 19, 2015, 140-163. magiran.com/p1425235
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال