ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین پازوکی، علی احمدی، محبوبه منصوری، سیدمحسن موسوی خورشیدی، فاطمه عنصری، جعفر سلیمیان، (1394). شیوع آلرژن های تنفسی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25(125)، 73-80. magiran.com/p1425625
Nassrin Pazoki, Ali Ahmadi, Mahboubeh Mansori, Seyed Mohsen Mosavi Khorshidi, Fatemeh Onsori, Jafar Salimian, (2015). Prevalence of Aeroallergens in Patients with Allergic Rhinitis, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 25(125), 73-80. magiran.com/p1425625
نسرین پازوکی، علی احمدی، محبوبه منصوری، سیدمحسن موسوی خورشیدی، فاطمه عنصری، جعفر سلیمیان، شیوع آلرژن های تنفسی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1394؛ 25(125): 73-80. magiran.com/p1425625
Nassrin Pazoki, Ali Ahmadi, Mahboubeh Mansori, Seyed Mohsen Mosavi Khorshidi, Fatemeh Onsori, Jafar Salimian, Prevalence of Aeroallergens in Patients with Allergic Rhinitis, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2015; 25(125): 73-80. magiran.com/p1425625
نسرین پازوکی، علی احمدی، محبوبه منصوری، سیدمحسن موسوی خورشیدی، فاطمه عنصری، جعفر سلیمیان، "شیوع آلرژن های تنفسی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 25، شماره 125 (1394): 73-80. magiran.com/p1425625
Nassrin Pazoki, Ali Ahmadi, Mahboubeh Mansori, Seyed Mohsen Mosavi Khorshidi, Fatemeh Onsori, Jafar Salimian, "Prevalence of Aeroallergens in Patients with Allergic Rhinitis", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 25, no.125 (2015): 73-80. magiran.com/p1425625
نسرین پازوکی، علی احمدی، محبوبه منصوری، سیدمحسن موسوی خورشیدی، فاطمه عنصری، جعفر سلیمیان، (1394). 'شیوع آلرژن های تنفسی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25(125)، صص.73-80. magiran.com/p1425625
Nassrin Pazoki, Ali Ahmadi, Mahboubeh Mansori, Seyed Mohsen Mosavi Khorshidi, Fatemeh Onsori, Jafar Salimian, (2015). 'Prevalence of Aeroallergens in Patients with Allergic Rhinitis', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 25(125), pp.73-80. magiran.com/p1425625
نسرین پازوکی؛ علی احمدی؛ محبوبه منصوری؛ سیدمحسن موسوی خورشیدی؛ فاطمه عنصری؛ جعفر سلیمیان. "شیوع آلرژن های تنفسی در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25 ،125 ، 1394، 73-80. magiran.com/p1425625
Nassrin Pazoki; Ali Ahmadi; Mahboubeh Mansori; Seyed Mohsen Mosavi Khorshidi; Fatemeh Onsori; Jafar Salimian. "Prevalence of Aeroallergens in Patients with Allergic Rhinitis", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 25, 125, 2015, 73-80. magiran.com/p1425625
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال