ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرعلی نجم، محمدرضا حاج سید هادی، فائزه فاضلی، محمدتقی درزی، اسماعیل پناهی، (1394). بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن و کود دامی بر رشد رویشی و عملکرد سیب زمینی، فصلنامه گیاه و زیست بوم، 11(42)، 3. magiran.com/p1426117
Najm, A. A., Haj Seyedhadi, M. R., Fazelif., Darzi, M. T., Panahi, E, (2015). Exploring the Impact of the Integrated Management of Nitrogen Fertilizer and Cattle Manure on the Vegetative Growth and Tuber Yield of Potato, , 11(42), 3. magiran.com/p1426117
امیرعلی نجم، محمدرضا حاج سید هادی، فائزه فاضلی، محمدتقی درزی، اسماعیل پناهی، بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن و کود دامی بر رشد رویشی و عملکرد سیب زمینی. فصلنامه گیاه و زیست بوم، 1394؛ 11(42): 3. magiran.com/p1426117
Najm, A. A., Haj Seyedhadi, M. R., Fazelif., Darzi, M. T., Panahi, E, Exploring the Impact of the Integrated Management of Nitrogen Fertilizer and Cattle Manure on the Vegetative Growth and Tuber Yield of Potato, , 2015; 11(42): 3. magiran.com/p1426117
امیرعلی نجم، محمدرضا حاج سید هادی، فائزه فاضلی، محمدتقی درزی، اسماعیل پناهی، "بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن و کود دامی بر رشد رویشی و عملکرد سیب زمینی"، فصلنامه گیاه و زیست بوم 11، شماره 42 (1394): 3. magiran.com/p1426117
Najm, A. A., Haj Seyedhadi, M. R., Fazelif., Darzi, M. T., Panahi, E, "Exploring the Impact of the Integrated Management of Nitrogen Fertilizer and Cattle Manure on the Vegetative Growth and Tuber Yield of Potato", 11, no.42 (2015): 3. magiran.com/p1426117
امیرعلی نجم، محمدرضا حاج سید هادی، فائزه فاضلی، محمدتقی درزی، اسماعیل پناهی، (1394). 'بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن و کود دامی بر رشد رویشی و عملکرد سیب زمینی'، فصلنامه گیاه و زیست بوم، 11(42)، صص.3. magiran.com/p1426117
Najm, A. A., Haj Seyedhadi, M. R., Fazelif., Darzi, M. T., Panahi, E, (2015). 'Exploring the Impact of the Integrated Management of Nitrogen Fertilizer and Cattle Manure on the Vegetative Growth and Tuber Yield of Potato', , 11(42), pp.3. magiran.com/p1426117
امیرعلی نجم؛ محمدرضا حاج سید هادی؛ فائزه فاضلی؛ محمدتقی درزی؛ اسماعیل پناهی. "بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی نیتروژن و کود دامی بر رشد رویشی و عملکرد سیب زمینی". فصلنامه گیاه و زیست بوم، 11 ،42 ، 1394، 3. magiran.com/p1426117
Najm; A. A.; Haj Seyedhadi; M. R.; Fazelif.; Darzi; M. T.; Panahi; E. "Exploring the Impact of the Integrated Management of Nitrogen Fertilizer and Cattle Manure on the Vegetative Growth and Tuber Yield of Potato", , 11, 42, 2015, 3. magiran.com/p1426117
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال