ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا عراقی، محمد موسوی بایگی، سید مجید هاشمی نیا، (1394). بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل روند و شناسایی الگوهای نوسانی دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)، نشریه آب و خاک، 29(1)، 239-249. magiran.com/p1426231
A.R. Araghi, M. Mousavi Baygi, S. M. Hasheminia, (2015). Using Discrete Wavelet Transform for Trend Analysis and Oscillatory Patterns Identification of Temperature (Case Study: Mashhad Synoptic Station), Journal of water and soil, 29(1), 239-249. magiran.com/p1426231
علیرضا عراقی، محمد موسوی بایگی، سید مجید هاشمی نیا، بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل روند و شناسایی الگوهای نوسانی دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد). نشریه آب و خاک، 1394؛ 29(1): 239-249. magiran.com/p1426231
A.R. Araghi, M. Mousavi Baygi, S. M. Hasheminia, Using Discrete Wavelet Transform for Trend Analysis and Oscillatory Patterns Identification of Temperature (Case Study: Mashhad Synoptic Station), Journal of water and soil, 2015; 29(1): 239-249. magiran.com/p1426231
علیرضا عراقی، محمد موسوی بایگی، سید مجید هاشمی نیا، "بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل روند و شناسایی الگوهای نوسانی دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)"، نشریه آب و خاک 29، شماره 1 (1394): 239-249. magiran.com/p1426231
A.R. Araghi, M. Mousavi Baygi, S. M. Hasheminia, "Using Discrete Wavelet Transform for Trend Analysis and Oscillatory Patterns Identification of Temperature (Case Study: Mashhad Synoptic Station)", Journal of water and soil 29, no.1 (2015): 239-249. magiran.com/p1426231
علیرضا عراقی، محمد موسوی بایگی، سید مجید هاشمی نیا، (1394). 'بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل روند و شناسایی الگوهای نوسانی دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)'، نشریه آب و خاک، 29(1)، صص.239-249. magiran.com/p1426231
A.R. Araghi, M. Mousavi Baygi, S. M. Hasheminia, (2015). 'Using Discrete Wavelet Transform for Trend Analysis and Oscillatory Patterns Identification of Temperature (Case Study: Mashhad Synoptic Station)', Journal of water and soil, 29(1), pp.239-249. magiran.com/p1426231
علیرضا عراقی؛ محمد موسوی بایگی؛ سید مجید هاشمی نیا. "بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل روند و شناسایی الگوهای نوسانی دما (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد)". نشریه آب و خاک، 29 ،1 ، 1394، 239-249. magiran.com/p1426231
A.R. Araghi; M. Mousavi Baygi; S. M. Hasheminia. "Using Discrete Wavelet Transform for Trend Analysis and Oscillatory Patterns Identification of Temperature (Case Study: Mashhad Synoptic Station)", Journal of water and soil, 29, 1, 2015, 239-249. magiran.com/p1426231
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال