ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسترن قاسم جوکار، حبیب الله نادیان، بیژن خلیل مقدم، مختار حیدری، محمدحسین قرینه، (1394). تاثیر قارچ میکوریز آربسکولار و تنش خشکی بر جذب برخی عناصر غذایی ماکرو توسط سه ژنوتیپ تره با مشخصات ریشه ای متفاوت، نشریه آب و خاک، 29(1)، 198-209. magiran.com/p1426238
N. Ghasem Jokar, H. Nadian, B. Khalili Moghaddam, M. Heidary, M.H. Gharineh, (2015). Influence of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Drought Stress on Some Macro Nutrient Uptake in Three Leek Genotypes with Different Root Morphology, Journal of water and soil, 29(1), 198-209. magiran.com/p1426238
نسترن قاسم جوکار، حبیب الله نادیان، بیژن خلیل مقدم، مختار حیدری، محمدحسین قرینه، تاثیر قارچ میکوریز آربسکولار و تنش خشکی بر جذب برخی عناصر غذایی ماکرو توسط سه ژنوتیپ تره با مشخصات ریشه ای متفاوت. نشریه آب و خاک، 1394؛ 29(1): 198-209. magiran.com/p1426238
N. Ghasem Jokar, H. Nadian, B. Khalili Moghaddam, M. Heidary, M.H. Gharineh, Influence of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Drought Stress on Some Macro Nutrient Uptake in Three Leek Genotypes with Different Root Morphology, Journal of water and soil, 2015; 29(1): 198-209. magiran.com/p1426238
نسترن قاسم جوکار، حبیب الله نادیان، بیژن خلیل مقدم، مختار حیدری، محمدحسین قرینه، "تاثیر قارچ میکوریز آربسکولار و تنش خشکی بر جذب برخی عناصر غذایی ماکرو توسط سه ژنوتیپ تره با مشخصات ریشه ای متفاوت"، نشریه آب و خاک 29، شماره 1 (1394): 198-209. magiran.com/p1426238
N. Ghasem Jokar, H. Nadian, B. Khalili Moghaddam, M. Heidary, M.H. Gharineh, "Influence of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Drought Stress on Some Macro Nutrient Uptake in Three Leek Genotypes with Different Root Morphology", Journal of water and soil 29, no.1 (2015): 198-209. magiran.com/p1426238
نسترن قاسم جوکار، حبیب الله نادیان، بیژن خلیل مقدم، مختار حیدری، محمدحسین قرینه، (1394). 'تاثیر قارچ میکوریز آربسکولار و تنش خشکی بر جذب برخی عناصر غذایی ماکرو توسط سه ژنوتیپ تره با مشخصات ریشه ای متفاوت'، نشریه آب و خاک، 29(1)، صص.198-209. magiran.com/p1426238
N. Ghasem Jokar, H. Nadian, B. Khalili Moghaddam, M. Heidary, M.H. Gharineh, (2015). 'Influence of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Drought Stress on Some Macro Nutrient Uptake in Three Leek Genotypes with Different Root Morphology', Journal of water and soil, 29(1), pp.198-209. magiran.com/p1426238
نسترن قاسم جوکار؛ حبیب الله نادیان؛ بیژن خلیل مقدم؛ مختار حیدری؛ محمدحسین قرینه. "تاثیر قارچ میکوریز آربسکولار و تنش خشکی بر جذب برخی عناصر غذایی ماکرو توسط سه ژنوتیپ تره با مشخصات ریشه ای متفاوت". نشریه آب و خاک، 29 ،1 ، 1394، 198-209. magiran.com/p1426238
N. Ghasem Jokar; H. Nadian; B. Khalili Moghaddam; M. Heidary; M.H. Gharineh. "Influence of Arbuscular Mycorrhizal Fungi and Drought Stress on Some Macro Nutrient Uptake in Three Leek Genotypes with Different Root Morphology", Journal of water and soil, 29, 1, 2015, 198-209. magiran.com/p1426238
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال