ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سلمان میرزایی، شجاع قربانی دشتکی، حبیب خداوردی لو، (1394). مقایسه نکویی شاخص های آماری مختلف برای ارزیابی مدل های نفوذ آب به خاک، نشریه آب و خاک، 29(1)، 164-175. magiran.com/p1426243
S. Mirzaee, S. Ghorbani Dashtaki, H. Khodaverdiloo, (2015). Comparing the Goodness of Different Statistical Criteria for Evaluating the Soil Water Infiltration Models, Journal of water and soil, 29(1), 164-175. magiran.com/p1426243
سلمان میرزایی، شجاع قربانی دشتکی، حبیب خداوردی لو، مقایسه نکویی شاخص های آماری مختلف برای ارزیابی مدل های نفوذ آب به خاک. نشریه آب و خاک، 1394؛ 29(1): 164-175. magiran.com/p1426243
S. Mirzaee, S. Ghorbani Dashtaki, H. Khodaverdiloo, Comparing the Goodness of Different Statistical Criteria for Evaluating the Soil Water Infiltration Models, Journal of water and soil, 2015; 29(1): 164-175. magiran.com/p1426243
سلمان میرزایی، شجاع قربانی دشتکی، حبیب خداوردی لو، "مقایسه نکویی شاخص های آماری مختلف برای ارزیابی مدل های نفوذ آب به خاک"، نشریه آب و خاک 29، شماره 1 (1394): 164-175. magiran.com/p1426243
S. Mirzaee, S. Ghorbani Dashtaki, H. Khodaverdiloo, "Comparing the Goodness of Different Statistical Criteria for Evaluating the Soil Water Infiltration Models", Journal of water and soil 29, no.1 (2015): 164-175. magiran.com/p1426243
سلمان میرزایی، شجاع قربانی دشتکی، حبیب خداوردی لو، (1394). 'مقایسه نکویی شاخص های آماری مختلف برای ارزیابی مدل های نفوذ آب به خاک'، نشریه آب و خاک، 29(1)، صص.164-175. magiran.com/p1426243
S. Mirzaee, S. Ghorbani Dashtaki, H. Khodaverdiloo, (2015). 'Comparing the Goodness of Different Statistical Criteria for Evaluating the Soil Water Infiltration Models', Journal of water and soil, 29(1), pp.164-175. magiran.com/p1426243
سلمان میرزایی؛ شجاع قربانی دشتکی؛ حبیب خداوردی لو. "مقایسه نکویی شاخص های آماری مختلف برای ارزیابی مدل های نفوذ آب به خاک". نشریه آب و خاک، 29 ،1 ، 1394، 164-175. magiran.com/p1426243
S. Mirzaee; S. Ghorbani Dashtaki; H. Khodaverdiloo. "Comparing the Goodness of Different Statistical Criteria for Evaluating the Soil Water Infiltration Models", Journal of water and soil, 29, 1, 2015, 164-175. magiran.com/p1426243
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال