ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم جعفری، نورایر تومانیان، روح الله تقی زاده، (1394). استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک، نشریه آب و خاک، 29(1)، 126-138. magiran.com/p1426252
A. Jafari, Norair Toomanian, R. Taghizadeh Mehrjerdi, (2015). Using Environmental Variables for Studying of the Quality of Sampling in Soil Mapping, Journal of water and soil, 29(1), 126-138. magiran.com/p1426252
اعظم جعفری، نورایر تومانیان، روح الله تقی زاده، استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک. نشریه آب و خاک، 1394؛ 29(1): 126-138. magiran.com/p1426252
A. Jafari, Norair Toomanian, R. Taghizadeh Mehrjerdi, Using Environmental Variables for Studying of the Quality of Sampling in Soil Mapping, Journal of water and soil, 2015; 29(1): 126-138. magiran.com/p1426252
اعظم جعفری، نورایر تومانیان، روح الله تقی زاده، "استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک"، نشریه آب و خاک 29، شماره 1 (1394): 126-138. magiran.com/p1426252
A. Jafari, Norair Toomanian, R. Taghizadeh Mehrjerdi, "Using Environmental Variables for Studying of the Quality of Sampling in Soil Mapping", Journal of water and soil 29, no.1 (2015): 126-138. magiran.com/p1426252
اعظم جعفری، نورایر تومانیان، روح الله تقی زاده، (1394). 'استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک'، نشریه آب و خاک، 29(1)، صص.126-138. magiran.com/p1426252
A. Jafari, Norair Toomanian, R. Taghizadeh Mehrjerdi, (2015). 'Using Environmental Variables for Studying of the Quality of Sampling in Soil Mapping', Journal of water and soil, 29(1), pp.126-138. magiran.com/p1426252
اعظم جعفری؛ نورایر تومانیان؛ روح الله تقی زاده. "استفاده از متغیرهای محیطی برای بررسی کیفیت نمونه برداری در نقشه برداری خاک". نشریه آب و خاک، 29 ،1 ، 1394، 126-138. magiran.com/p1426252
A. Jafari; Norair Toomanian; R. Taghizadeh Mehrjerdi. "Using Environmental Variables for Studying of the Quality of Sampling in Soil Mapping", Journal of water and soil, 29, 1, 2015, 126-138. magiran.com/p1426252
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال