ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نجمه نمازی، محمدحسن صالحی، جهانگرد محمدی، (1394). تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان، نشریه آب و خاک، 29(1)، 114-125. magiran.com/p1426259
N. Namazi, M.H. Salehi, Jmohammadi, (2015). Spatial and Temporal Variability of Some of Heavy Metals in Aerosols of Lenjanat Region, Esfahan, Journal of water and soil, 29(1), 114-125. magiran.com/p1426259
نجمه نمازی، محمدحسن صالحی، جهانگرد محمدی، تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان. نشریه آب و خاک، 1394؛ 29(1): 114-125. magiran.com/p1426259
N. Namazi, M.H. Salehi, Jmohammadi, Spatial and Temporal Variability of Some of Heavy Metals in Aerosols of Lenjanat Region, Esfahan, Journal of water and soil, 2015; 29(1): 114-125. magiran.com/p1426259
نجمه نمازی، محمدحسن صالحی، جهانگرد محمدی، "تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان"، نشریه آب و خاک 29، شماره 1 (1394): 114-125. magiran.com/p1426259
N. Namazi, M.H. Salehi, Jmohammadi, "Spatial and Temporal Variability of Some of Heavy Metals in Aerosols of Lenjanat Region, Esfahan", Journal of water and soil 29, no.1 (2015): 114-125. magiran.com/p1426259
نجمه نمازی، محمدحسن صالحی، جهانگرد محمدی، (1394). 'تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان'، نشریه آب و خاک، 29(1)، صص.114-125. magiran.com/p1426259
N. Namazi, M.H. Salehi, Jmohammadi, (2015). 'Spatial and Temporal Variability of Some of Heavy Metals in Aerosols of Lenjanat Region, Esfahan', Journal of water and soil, 29(1), pp.114-125. magiran.com/p1426259
نجمه نمازی؛ محمدحسن صالحی؛ جهانگرد محمدی. "تغییرات مکانی و زمانی برخی عناصر سنگین در غبارات اتمسفری منطقه لنجانات اصفهان". نشریه آب و خاک، 29 ،1 ، 1394، 114-125. magiran.com/p1426259
N. Namazi; M.H. Salehi; Jmohammadi. "Spatial and Temporal Variability of Some of Heavy Metals in Aerosols of Lenjanat Region, Esfahan", Journal of water and soil, 29, 1, 2015, 114-125. magiran.com/p1426259
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال