ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود محمدی، بیژن قهرمان، کامران داوری، حسین انصاری، علی شهیدی، (1394). اعتبار سنجی مدل AquaCrop به منظور شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستانه تحت شرایط هم زمان تنش شوری و خشکی، نشریه آب و خاک، 29(1)، 67-84. magiran.com/p1426268
M. Mohammadi B. Ghahraman, K. Davary, H. Ansari, A. Shahidi, (2015). Validation of AquaCrop Model for Simulation of Winter Wheat Yield and Water Use Efficiency under Simultaneous Salinity and Water Stress, Journal of water and soil, 29(1), 67-84. magiran.com/p1426268
مسعود محمدی، بیژن قهرمان، کامران داوری، حسین انصاری، علی شهیدی، اعتبار سنجی مدل AquaCrop به منظور شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستانه تحت شرایط هم زمان تنش شوری و خشکی. نشریه آب و خاک، 1394؛ 29(1): 67-84. magiran.com/p1426268
M. Mohammadi B. Ghahraman, K. Davary, H. Ansari, A. Shahidi, Validation of AquaCrop Model for Simulation of Winter Wheat Yield and Water Use Efficiency under Simultaneous Salinity and Water Stress, Journal of water and soil, 2015; 29(1): 67-84. magiran.com/p1426268
مسعود محمدی، بیژن قهرمان، کامران داوری، حسین انصاری، علی شهیدی، "اعتبار سنجی مدل AquaCrop به منظور شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستانه تحت شرایط هم زمان تنش شوری و خشکی"، نشریه آب و خاک 29، شماره 1 (1394): 67-84. magiran.com/p1426268
M. Mohammadi B. Ghahraman, K. Davary, H. Ansari, A. Shahidi, "Validation of AquaCrop Model for Simulation of Winter Wheat Yield and Water Use Efficiency under Simultaneous Salinity and Water Stress", Journal of water and soil 29, no.1 (2015): 67-84. magiran.com/p1426268
مسعود محمدی، بیژن قهرمان، کامران داوری، حسین انصاری، علی شهیدی، (1394). 'اعتبار سنجی مدل AquaCrop به منظور شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستانه تحت شرایط هم زمان تنش شوری و خشکی'، نشریه آب و خاک، 29(1)، صص.67-84. magiran.com/p1426268
M. Mohammadi B. Ghahraman, K. Davary, H. Ansari, A. Shahidi, (2015). 'Validation of AquaCrop Model for Simulation of Winter Wheat Yield and Water Use Efficiency under Simultaneous Salinity and Water Stress', Journal of water and soil, 29(1), pp.67-84. magiran.com/p1426268
مسعود محمدی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ حسین انصاری؛ علی شهیدی. "اعتبار سنجی مدل AquaCrop به منظور شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گندم زمستانه تحت شرایط هم زمان تنش شوری و خشکی". نشریه آب و خاک، 29 ،1 ، 1394، 67-84. magiran.com/p1426268
M. Mohammadi B. Ghahraman; K. Davary; H. Ansari; A. Shahidi. "Validation of AquaCrop Model for Simulation of Winter Wheat Yield and Water Use Efficiency under Simultaneous Salinity and Water Stress", Journal of water and soil, 29, 1, 2015, 67-84. magiran.com/p1426268
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال