ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده سهیلا نوربخش، مهدی قبادی نیا، عبدالرزاق دانش شهرکی، محمدرضا نوری امام زاده ئی، روح الله فتاحی نافچی، (1394). اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه خشک، نشریه آب و خاک، 29(1)، 35-47. magiran.com/p1426274
S.S. Nurbakhsh, M. Ghobadinia, A. Danesh, Shahraki, M.R. Nouri, Emamzadei, R. Fatahi, (2015). Effect of Timing and Amount of Irrigation Water on Bean Yield and Water Use Efficiency in Arid and Semi-arid Conditions, Journal of water and soil, 29(1), 35-47. magiran.com/p1426274
سیده سهیلا نوربخش، مهدی قبادی نیا، عبدالرزاق دانش شهرکی، محمدرضا نوری امام زاده ئی، روح الله فتاحی نافچی، اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه خشک. نشریه آب و خاک، 1394؛ 29(1): 35-47. magiran.com/p1426274
S.S. Nurbakhsh, M. Ghobadinia, A. Danesh, Shahraki, M.R. Nouri, Emamzadei, R. Fatahi, Effect of Timing and Amount of Irrigation Water on Bean Yield and Water Use Efficiency in Arid and Semi-arid Conditions, Journal of water and soil, 2015; 29(1): 35-47. magiran.com/p1426274
سیده سهیلا نوربخش، مهدی قبادی نیا، عبدالرزاق دانش شهرکی، محمدرضا نوری امام زاده ئی، روح الله فتاحی نافچی، "اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه خشک"، نشریه آب و خاک 29، شماره 1 (1394): 35-47. magiran.com/p1426274
S.S. Nurbakhsh, M. Ghobadinia, A. Danesh, Shahraki, M.R. Nouri, Emamzadei, R. Fatahi, "Effect of Timing and Amount of Irrigation Water on Bean Yield and Water Use Efficiency in Arid and Semi-arid Conditions", Journal of water and soil 29, no.1 (2015): 35-47. magiran.com/p1426274
سیده سهیلا نوربخش، مهدی قبادی نیا، عبدالرزاق دانش شهرکی، محمدرضا نوری امام زاده ئی، روح الله فتاحی نافچی، (1394). 'اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه خشک'، نشریه آب و خاک، 29(1)، صص.35-47. magiran.com/p1426274
S.S. Nurbakhsh, M. Ghobadinia, A. Danesh, Shahraki, M.R. Nouri, Emamzadei, R. Fatahi, (2015). 'Effect of Timing and Amount of Irrigation Water on Bean Yield and Water Use Efficiency in Arid and Semi-arid Conditions', Journal of water and soil, 29(1), pp.35-47. magiran.com/p1426274
سیده سهیلا نوربخش؛ مهدی قبادی نیا؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ محمدرضا نوری امام زاده ئی؛ روح الله فتاحی نافچی. "اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه خشک". نشریه آب و خاک، 29 ،1 ، 1394، 35-47. magiran.com/p1426274
S.S. Nurbakhsh; M. Ghobadinia; A. Danesh; Shahraki; M.R. Nouri; Emamzadei; R. Fatahi. "Effect of Timing and Amount of Irrigation Water on Bean Yield and Water Use Efficiency in Arid and Semi-arid Conditions", Journal of water and soil, 29, 1, 2015, 35-47. magiran.com/p1426274
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال