ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صالح ریاحی، علیرضا وطن خواه، (1394). محاسبه بده سرریز جانبی ذوزنقه ای در رژیم جریان زیر بحرانی با استفاده از تئوری سرریز معمولی، نشریه آب و خاک، 29(1)، 23-64. magiran.com/p1426275
S. Riahi, A.R. Vatankhah, (2015). Discharge Computation of Trapezoidal Side Weir in Subcritical Flow Regime Using Conventional Weir Theory, Journal of water and soil, 29(1), 23-64. magiran.com/p1426275
صالح ریاحی، علیرضا وطن خواه، محاسبه بده سرریز جانبی ذوزنقه ای در رژیم جریان زیر بحرانی با استفاده از تئوری سرریز معمولی. نشریه آب و خاک، 1394؛ 29(1): 23-64. magiran.com/p1426275
S. Riahi, A.R. Vatankhah, Discharge Computation of Trapezoidal Side Weir in Subcritical Flow Regime Using Conventional Weir Theory, Journal of water and soil, 2015; 29(1): 23-64. magiran.com/p1426275
صالح ریاحی، علیرضا وطن خواه، "محاسبه بده سرریز جانبی ذوزنقه ای در رژیم جریان زیر بحرانی با استفاده از تئوری سرریز معمولی"، نشریه آب و خاک 29، شماره 1 (1394): 23-64. magiran.com/p1426275
S. Riahi, A.R. Vatankhah, "Discharge Computation of Trapezoidal Side Weir in Subcritical Flow Regime Using Conventional Weir Theory", Journal of water and soil 29, no.1 (2015): 23-64. magiran.com/p1426275
صالح ریاحی، علیرضا وطن خواه، (1394). 'محاسبه بده سرریز جانبی ذوزنقه ای در رژیم جریان زیر بحرانی با استفاده از تئوری سرریز معمولی'، نشریه آب و خاک، 29(1)، صص.23-64. magiran.com/p1426275
S. Riahi, A.R. Vatankhah, (2015). 'Discharge Computation of Trapezoidal Side Weir in Subcritical Flow Regime Using Conventional Weir Theory', Journal of water and soil, 29(1), pp.23-64. magiran.com/p1426275
صالح ریاحی؛ علیرضا وطن خواه. "محاسبه بده سرریز جانبی ذوزنقه ای در رژیم جریان زیر بحرانی با استفاده از تئوری سرریز معمولی". نشریه آب و خاک، 29 ،1 ، 1394، 23-64. magiran.com/p1426275
S. Riahi; A.R. Vatankhah. "Discharge Computation of Trapezoidal Side Weir in Subcritical Flow Regime Using Conventional Weir Theory", Journal of water and soil, 29, 1, 2015, 23-64. magiran.com/p1426275
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال