ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد نظریان، علی نجفی نژاد، نادر نورا، (1394). ارزیابی مکانی پتانسیل جمع آوری آب های سطحی در سیستم آبخیز آق امام استان گلستان، نشریه آب و خاک، 29(1)، 1-11. magiran.com/p1426276
S. Nazaryan, A. Najafinejad, N. Nura, (2015). Evaluation of Surface Water Harvesting Potential in Aq Emam Watershed System in the Golestan Province, Journal of water and soil, 29(1), 1-11. magiran.com/p1426276
سجاد نظریان، علی نجفی نژاد، نادر نورا، ارزیابی مکانی پتانسیل جمع آوری آب های سطحی در سیستم آبخیز آق امام استان گلستان. نشریه آب و خاک، 1394؛ 29(1): 1-11. magiran.com/p1426276
S. Nazaryan, A. Najafinejad, N. Nura, Evaluation of Surface Water Harvesting Potential in Aq Emam Watershed System in the Golestan Province, Journal of water and soil, 2015; 29(1): 1-11. magiran.com/p1426276
سجاد نظریان، علی نجفی نژاد، نادر نورا، "ارزیابی مکانی پتانسیل جمع آوری آب های سطحی در سیستم آبخیز آق امام استان گلستان"، نشریه آب و خاک 29، شماره 1 (1394): 1-11. magiran.com/p1426276
S. Nazaryan, A. Najafinejad, N. Nura, "Evaluation of Surface Water Harvesting Potential in Aq Emam Watershed System in the Golestan Province", Journal of water and soil 29, no.1 (2015): 1-11. magiran.com/p1426276
سجاد نظریان، علی نجفی نژاد، نادر نورا، (1394). 'ارزیابی مکانی پتانسیل جمع آوری آب های سطحی در سیستم آبخیز آق امام استان گلستان'، نشریه آب و خاک، 29(1)، صص.1-11. magiran.com/p1426276
S. Nazaryan, A. Najafinejad, N. Nura, (2015). 'Evaluation of Surface Water Harvesting Potential in Aq Emam Watershed System in the Golestan Province', Journal of water and soil, 29(1), pp.1-11. magiran.com/p1426276
سجاد نظریان؛ علی نجفی نژاد؛ نادر نورا. "ارزیابی مکانی پتانسیل جمع آوری آب های سطحی در سیستم آبخیز آق امام استان گلستان". نشریه آب و خاک، 29 ،1 ، 1394، 1-11. magiran.com/p1426276
S. Nazaryan; A. Najafinejad; N. Nura. "Evaluation of Surface Water Harvesting Potential in Aq Emam Watershed System in the Golestan Province", Journal of water and soil, 29, 1, 2015, 1-11. magiran.com/p1426276
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال