ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیام نجفی، سید حسن طباطبایی، هاجر طاهری سودجانی، (1394). تاثیر دراز مدت روش های مختلف آبیاری با پساب بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک، نشریه آب و خاک، 29(1)، 12-22. magiran.com/p1426281
P. Najafi, S.H. Tabatabaei, H. Taheri, Sodejani, (2015). Long-term Effects of Different Irrigation Methods with Treated Wastewater on Soil Chemical Properties, Journal of water and soil, 29(1), 12-22. magiran.com/p1426281
پیام نجفی، سید حسن طباطبایی، هاجر طاهری سودجانی، تاثیر دراز مدت روش های مختلف آبیاری با پساب بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک. نشریه آب و خاک، 1394؛ 29(1): 12-22. magiran.com/p1426281
P. Najafi, S.H. Tabatabaei, H. Taheri, Sodejani, Long-term Effects of Different Irrigation Methods with Treated Wastewater on Soil Chemical Properties, Journal of water and soil, 2015; 29(1): 12-22. magiran.com/p1426281
پیام نجفی، سید حسن طباطبایی، هاجر طاهری سودجانی، "تاثیر دراز مدت روش های مختلف آبیاری با پساب بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک"، نشریه آب و خاک 29، شماره 1 (1394): 12-22. magiran.com/p1426281
P. Najafi, S.H. Tabatabaei, H. Taheri, Sodejani, "Long-term Effects of Different Irrigation Methods with Treated Wastewater on Soil Chemical Properties", Journal of water and soil 29, no.1 (2015): 12-22. magiran.com/p1426281
پیام نجفی، سید حسن طباطبایی، هاجر طاهری سودجانی، (1394). 'تاثیر دراز مدت روش های مختلف آبیاری با پساب بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک'، نشریه آب و خاک، 29(1)، صص.12-22. magiran.com/p1426281
P. Najafi, S.H. Tabatabaei, H. Taheri, Sodejani, (2015). 'Long-term Effects of Different Irrigation Methods with Treated Wastewater on Soil Chemical Properties', Journal of water and soil, 29(1), pp.12-22. magiran.com/p1426281
پیام نجفی؛ سید حسن طباطبایی؛ هاجر طاهری سودجانی. "تاثیر دراز مدت روش های مختلف آبیاری با پساب بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک". نشریه آب و خاک، 29 ،1 ، 1394، 12-22. magiran.com/p1426281
P. Najafi; S.H. Tabatabaei; H. Taheri; Sodejani. "Long-term Effects of Different Irrigation Methods with Treated Wastewater on Soil Chemical Properties", Journal of water and soil, 29, 1, 2015, 12-22. magiran.com/p1426281
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال