ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهنوش عابدینی، (1394). بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی مربیان بهداشت مدارس استان هرمزگان، مجله پزشکی هرمزگان، 19(1)، 45-50. magiran.com/p1427873
M. Abedini, (2015). Relationship between job satisfaction and organizational commitment of health educators of High Schools in Hormozgan Province, Hormozgan Medical Journal, 19(1), 45-50. magiran.com/p1427873
مهنوش عابدینی، بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی مربیان بهداشت مدارس استان هرمزگان. مجله پزشکی هرمزگان، 1394؛ 19(1): 45-50. magiran.com/p1427873
M. Abedini, Relationship between job satisfaction and organizational commitment of health educators of High Schools in Hormozgan Province, Hormozgan Medical Journal, 2015; 19(1): 45-50. magiran.com/p1427873
مهنوش عابدینی، "بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی مربیان بهداشت مدارس استان هرمزگان"، مجله پزشکی هرمزگان 19، شماره 1 (1394): 45-50. magiran.com/p1427873
M. Abedini, "Relationship between job satisfaction and organizational commitment of health educators of High Schools in Hormozgan Province", Hormozgan Medical Journal 19, no.1 (2015): 45-50. magiran.com/p1427873
مهنوش عابدینی، (1394). 'بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی مربیان بهداشت مدارس استان هرمزگان'، مجله پزشکی هرمزگان، 19(1)، صص.45-50. magiran.com/p1427873
M. Abedini, (2015). 'Relationship between job satisfaction and organizational commitment of health educators of High Schools in Hormozgan Province', Hormozgan Medical Journal, 19(1), pp.45-50. magiran.com/p1427873
مهنوش عابدینی. "بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی مربیان بهداشت مدارس استان هرمزگان". مجله پزشکی هرمزگان، 19 ،1 ، 1394، 45-50. magiran.com/p1427873
M. Abedini. "Relationship between job satisfaction and organizational commitment of health educators of High Schools in Hormozgan Province", Hormozgan Medical Journal, 19, 1, 2015, 45-50. magiran.com/p1427873
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال