ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد صفاری چالشتری، مصطفی غلامی، مهناز کلوشادی، احسان حیدری، اسفندیار حیدریان، (1394). شدت آسیب اسید گالیک بر سلول های سرطانی پروستات به روش الکتروفورز قلیایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 17(3)، 48-56. magiran.com/p1428213
Javad Saffari, Chaleshtori, Mostafa Gholami, Mahnaz Keloushadi, Ehsan Heidari, Esfandiar Heidarian, (2015). Damage intensity of gallic acid on prostatic cancer cells lineDu145 by alkaline electrophoresis, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 17(3), 48-56. magiran.com/p1428213
جواد صفاری چالشتری، مصطفی غلامی، مهناز کلوشادی، احسان حیدری، اسفندیار حیدریان، شدت آسیب اسید گالیک بر سلول های سرطانی پروستات به روش الکتروفورز قلیایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1394؛ 17(3): 48-56. magiran.com/p1428213
Javad Saffari, Chaleshtori, Mostafa Gholami, Mahnaz Keloushadi, Ehsan Heidari, Esfandiar Heidarian, Damage intensity of gallic acid on prostatic cancer cells lineDu145 by alkaline electrophoresis, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2015; 17(3): 48-56. magiran.com/p1428213
جواد صفاری چالشتری، مصطفی غلامی، مهناز کلوشادی، احسان حیدری، اسفندیار حیدریان، "شدت آسیب اسید گالیک بر سلول های سرطانی پروستات به روش الکتروفورز قلیایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 17، شماره 3 (1394): 48-56. magiran.com/p1428213
Javad Saffari, Chaleshtori, Mostafa Gholami, Mahnaz Keloushadi, Ehsan Heidari, Esfandiar Heidarian, "Damage intensity of gallic acid on prostatic cancer cells lineDu145 by alkaline electrophoresis", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 17, no.3 (2015): 48-56. magiran.com/p1428213
جواد صفاری چالشتری، مصطفی غلامی، مهناز کلوشادی، احسان حیدری، اسفندیار حیدریان، (1394). 'شدت آسیب اسید گالیک بر سلول های سرطانی پروستات به روش الکتروفورز قلیایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 17(3)، صص.48-56. magiran.com/p1428213
Javad Saffari, Chaleshtori, Mostafa Gholami, Mahnaz Keloushadi, Ehsan Heidari, Esfandiar Heidarian, (2015). 'Damage intensity of gallic acid on prostatic cancer cells lineDu145 by alkaline electrophoresis', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 17(3), pp.48-56. magiran.com/p1428213
جواد صفاری چالشتری؛ مصطفی غلامی؛ مهناز کلوشادی؛ احسان حیدری؛ اسفندیار حیدریان. "شدت آسیب اسید گالیک بر سلول های سرطانی پروستات به روش الکتروفورز قلیایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 17 ،3 ، 1394، 48-56. magiran.com/p1428213
Javad Saffari; Chaleshtori; Mostafa Gholami; Mahnaz Keloushadi; Ehsan Heidari; Esfandiar Heidarian. "Damage intensity of gallic acid on prostatic cancer cells lineDu145 by alkaline electrophoresis", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 17, 3, 2015, 48-56. magiran.com/p1428213
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال