ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا کوهپایی ، سید جمال الدین شاه طاهری، فریده گلبابایی، علی ابراهیمی، (1394). سنتز پلیمرهای قالب ملکولی تریازینی: به عنوان فناوری نوین پایش آلاینده های ریزمقدار شغلی، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 2(1)، 45. magiran.com/p1428732
Alireza Koohpaei , Seyyed Jamaladdin Shahtaheri, Farideh Golbabaei, Ali Ebrahimi, (2015). Triazines based Molecular Imprinted Polymers: As a novel technology for occupational trace pollutants monitoring, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2(1), 45. magiran.com/p1428732
علیرضا کوهپایی ، سید جمال الدین شاه طاهری، فریده گلبابایی، علی ابراهیمی، سنتز پلیمرهای قالب ملکولی تریازینی: به عنوان فناوری نوین پایش آلاینده های ریزمقدار شغلی. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1394؛ 2(1): 45. magiran.com/p1428732
Alireza Koohpaei , Seyyed Jamaladdin Shahtaheri, Farideh Golbabaei, Ali Ebrahimi, Triazines based Molecular Imprinted Polymers: As a novel technology for occupational trace pollutants monitoring, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2015; 2(1): 45. magiran.com/p1428732
علیرضا کوهپایی ، سید جمال الدین شاه طاهری، فریده گلبابایی، علی ابراهیمی، "سنتز پلیمرهای قالب ملکولی تریازینی: به عنوان فناوری نوین پایش آلاینده های ریزمقدار شغلی"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 2، شماره 1 (1394): 45. magiran.com/p1428732
Alireza Koohpaei , Seyyed Jamaladdin Shahtaheri, Farideh Golbabaei, Ali Ebrahimi, "Triazines based Molecular Imprinted Polymers: As a novel technology for occupational trace pollutants monitoring", Journal of Occupational Hygiene Engineering 2, no.1 (2015): 45. magiran.com/p1428732
علیرضا کوهپایی ، سید جمال الدین شاه طاهری، فریده گلبابایی، علی ابراهیمی، (1394). 'سنتز پلیمرهای قالب ملکولی تریازینی: به عنوان فناوری نوین پایش آلاینده های ریزمقدار شغلی'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 2(1)، صص.45. magiran.com/p1428732
Alireza Koohpaei , Seyyed Jamaladdin Shahtaheri, Farideh Golbabaei, Ali Ebrahimi, (2015). 'Triazines based Molecular Imprinted Polymers: As a novel technology for occupational trace pollutants monitoring', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2(1), pp.45. magiran.com/p1428732
علیرضا کوهپایی ؛ سید جمال الدین شاه طاهری؛ فریده گلبابایی؛ علی ابراهیمی. "سنتز پلیمرهای قالب ملکولی تریازینی: به عنوان فناوری نوین پایش آلاینده های ریزمقدار شغلی". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 2 ،1 ، 1394، 45. magiran.com/p1428732
Alireza Koohpaei ; Seyyed Jamaladdin Shahtaheri; Farideh Golbabaei; Ali Ebrahimi. "Triazines based Molecular Imprinted Polymers: As a novel technology for occupational trace pollutants monitoring", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2, 1, 2015, 45. magiran.com/p1428732
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال