ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی میرزایی علی آبادی ، ایرج محمد فام، صفورا کریمی، (1394). شناسایی و ارزیابی خطا در آتش باری معدن سنگ آهن با استفاده از روش نظام یافته پیش بینی وکاهش خطای انسانی (SHERPA)، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 2(1)، 57. magiran.com/p1428733
Mostafa Mirzaei Aliabadi , Iraj Mohammad Fam, Safoura Karimi, (2015). Identification and assessment of human errors in blasting operations in Iron Ore Mine using SHERA technique, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2(1), 57. magiran.com/p1428733
مصطفی میرزایی علی آبادی ، ایرج محمد فام، صفورا کریمی، شناسایی و ارزیابی خطا در آتش باری معدن سنگ آهن با استفاده از روش نظام یافته پیش بینی وکاهش خطای انسانی (SHERPA). مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1394؛ 2(1): 57. magiran.com/p1428733
Mostafa Mirzaei Aliabadi , Iraj Mohammad Fam, Safoura Karimi, Identification and assessment of human errors in blasting operations in Iron Ore Mine using SHERA technique, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2015; 2(1): 57. magiran.com/p1428733
مصطفی میرزایی علی آبادی ، ایرج محمد فام، صفورا کریمی، "شناسایی و ارزیابی خطا در آتش باری معدن سنگ آهن با استفاده از روش نظام یافته پیش بینی وکاهش خطای انسانی (SHERPA)"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 2، شماره 1 (1394): 57. magiran.com/p1428733
Mostafa Mirzaei Aliabadi , Iraj Mohammad Fam, Safoura Karimi, "Identification and assessment of human errors in blasting operations in Iron Ore Mine using SHERA technique", Journal of Occupational Hygiene Engineering 2, no.1 (2015): 57. magiran.com/p1428733
مصطفی میرزایی علی آبادی ، ایرج محمد فام، صفورا کریمی، (1394). 'شناسایی و ارزیابی خطا در آتش باری معدن سنگ آهن با استفاده از روش نظام یافته پیش بینی وکاهش خطای انسانی (SHERPA)'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 2(1)، صص.57. magiran.com/p1428733
Mostafa Mirzaei Aliabadi , Iraj Mohammad Fam, Safoura Karimi, (2015). 'Identification and assessment of human errors in blasting operations in Iron Ore Mine using SHERA technique', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2(1), pp.57. magiran.com/p1428733
مصطفی میرزایی علی آبادی ؛ ایرج محمد فام؛ صفورا کریمی. "شناسایی و ارزیابی خطا در آتش باری معدن سنگ آهن با استفاده از روش نظام یافته پیش بینی وکاهش خطای انسانی (SHERPA)". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 2 ،1 ، 1394، 57. magiran.com/p1428733
Mostafa Mirzaei Aliabadi ; Iraj Mohammad Fam; Safoura Karimi. "Identification and assessment of human errors in blasting operations in Iron Ore Mine using SHERA technique", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2, 1, 2015, 57. magiran.com/p1428733
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال