ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جواد جعفری، علی اصغر خواجه وندی، سیدعلی موسوی نجار کلا، محمد امین پور حسینقلی، لیلا امیدی ، اسماعیل زارعی، (1394). مطالعه علائم سندرم ساختمان بیمار در کارکنان اداری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 2(1)، 66. magiran.com/p1428736
Mohammad Javad Jafari, Ali Asghar Khajevandi, Seyed Ali Mousavi Najarkola, Mohammad Amin Pourhoseingholi, Leila Omidi , Esmaeil Zarei, (2015). Study of Symptoms of Sick Building Syndrome among Office Workers in Petroleum Industry Health Organization, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2(1), 66. magiran.com/p1428736
محمد جواد جعفری، علی اصغر خواجه وندی، سیدعلی موسوی نجار کلا، محمد امین پور حسینقلی، لیلا امیدی ، اسماعیل زارعی، مطالعه علائم سندرم ساختمان بیمار در کارکنان اداری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 1394؛ 2(1): 66. magiran.com/p1428736
Mohammad Javad Jafari, Ali Asghar Khajevandi, Seyed Ali Mousavi Najarkola, Mohammad Amin Pourhoseingholi, Leila Omidi , Esmaeil Zarei, Study of Symptoms of Sick Building Syndrome among Office Workers in Petroleum Industry Health Organization, Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2015; 2(1): 66. magiran.com/p1428736
محمد جواد جعفری، علی اصغر خواجه وندی، سیدعلی موسوی نجار کلا، محمد امین پور حسینقلی، لیلا امیدی ، اسماعیل زارعی، "مطالعه علائم سندرم ساختمان بیمار در کارکنان اداری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت"، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 2، شماره 1 (1394): 66. magiran.com/p1428736
Mohammad Javad Jafari, Ali Asghar Khajevandi, Seyed Ali Mousavi Najarkola, Mohammad Amin Pourhoseingholi, Leila Omidi , Esmaeil Zarei, "Study of Symptoms of Sick Building Syndrome among Office Workers in Petroleum Industry Health Organization", Journal of Occupational Hygiene Engineering 2, no.1 (2015): 66. magiran.com/p1428736
محمد جواد جعفری، علی اصغر خواجه وندی، سیدعلی موسوی نجار کلا، محمد امین پور حسینقلی، لیلا امیدی ، اسماعیل زارعی، (1394). 'مطالعه علائم سندرم ساختمان بیمار در کارکنان اداری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت'، مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 2(1)، صص.66. magiran.com/p1428736
Mohammad Javad Jafari, Ali Asghar Khajevandi, Seyed Ali Mousavi Najarkola, Mohammad Amin Pourhoseingholi, Leila Omidi , Esmaeil Zarei, (2015). 'Study of Symptoms of Sick Building Syndrome among Office Workers in Petroleum Industry Health Organization', Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2(1), pp.66. magiran.com/p1428736
محمد جواد جعفری؛ علی اصغر خواجه وندی؛ سیدعلی موسوی نجار کلا؛ محمد امین پور حسینقلی؛ لیلا امیدی ؛ اسماعیل زارعی. "مطالعه علائم سندرم ساختمان بیمار در کارکنان اداری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت". مجله مهندسی بهداشت حرفه ای، 2 ،1 ، 1394، 66. magiran.com/p1428736
Mohammad Javad Jafari; Ali Asghar Khajevandi; Seyed Ali Mousavi Najarkola; Mohammad Amin Pourhoseingholi; Leila Omidi ; Esmaeil Zarei. "Study of Symptoms of Sick Building Syndrome among Office Workers in Petroleum Industry Health Organization", Journal of Occupational Hygiene Engineering, 2, 1, 2015, 66. magiran.com/p1428736
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال