ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد سراجی، سپیده صفری، (1394). توسعه یادگیری ترکیبی در بانک های ایران: گامی به سوی بهبود کیفیت آموزش یا گریز از الزام های یادگیری الکترونیکی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 2(4)، 17. magiran.com/p1429495
Farhad Seraji, Sepideh Safari, (2015). Blended Learning Development in Iranian Banks: A Step toward Improving the Quality or Escaping from E-Learning Requirements, Iranian Society for Training and Development, 2(4), 17. magiran.com/p1429495
فرهاد سراجی، سپیده صفری، توسعه یادگیری ترکیبی در بانک های ایران: گامی به سوی بهبود کیفیت آموزش یا گریز از الزام های یادگیری الکترونیکی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 1394؛ 2(4): 17. magiran.com/p1429495
Farhad Seraji, Sepideh Safari, Blended Learning Development in Iranian Banks: A Step toward Improving the Quality or Escaping from E-Learning Requirements, Iranian Society for Training and Development, 2015; 2(4): 17. magiran.com/p1429495
فرهاد سراجی، سپیده صفری، "توسعه یادگیری ترکیبی در بانک های ایران: گامی به سوی بهبود کیفیت آموزش یا گریز از الزام های یادگیری الکترونیکی"، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 2، شماره 4 (1394): 17. magiran.com/p1429495
Farhad Seraji, Sepideh Safari, "Blended Learning Development in Iranian Banks: A Step toward Improving the Quality or Escaping from E-Learning Requirements", Iranian Society for Training and Development 2, no.4 (2015): 17. magiran.com/p1429495
فرهاد سراجی، سپیده صفری، (1394). 'توسعه یادگیری ترکیبی در بانک های ایران: گامی به سوی بهبود کیفیت آموزش یا گریز از الزام های یادگیری الکترونیکی'، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 2(4)، صص.17. magiran.com/p1429495
Farhad Seraji, Sepideh Safari, (2015). 'Blended Learning Development in Iranian Banks: A Step toward Improving the Quality or Escaping from E-Learning Requirements', Iranian Society for Training and Development, 2(4), pp.17. magiran.com/p1429495
فرهاد سراجی؛ سپیده صفری. "توسعه یادگیری ترکیبی در بانک های ایران: گامی به سوی بهبود کیفیت آموزش یا گریز از الزام های یادگیری الکترونیکی". فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 2 ،4 ، 1394، 17. magiran.com/p1429495
Farhad Seraji; Sepideh Safari. "Blended Learning Development in Iranian Banks: A Step toward Improving the Quality or Escaping from E-Learning Requirements", Iranian Society for Training and Development, 2, 4, 2015, 17. magiran.com/p1429495
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال