ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روشنک کشاورز ، حسن شاکری، امیرمسعود عرب، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، (1392). بررسی تکرارپذیری شاخص های کینماتیک سه بعدی کتف مارکر آکرومیون کلاستر در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه حین بالا یردن و پایین آوردن بازو، مجله علمی پژوهان، 11(4)، 42-50. magiran.com/p1429620
Roshanak Keshavarz , Hasan Shakeri, Amirmasoud Arab, Esmail Ibrahimi, (2013). Reliability of 3-dimentional scapular kinematic measures of Acromion marker cluster in patients with shoulder impingment syndrome during humeral elevation and lowering, Pajouhan Scientific Journal, 11(4), 42-50. magiran.com/p1429620
روشنک کشاورز ، حسن شاکری، امیرمسعود عرب، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، بررسی تکرارپذیری شاخص های کینماتیک سه بعدی کتف مارکر آکرومیون کلاستر در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه حین بالا یردن و پایین آوردن بازو. مجله علمی پژوهان، 1392؛ 11(4): 42-50. magiran.com/p1429620
Roshanak Keshavarz , Hasan Shakeri, Amirmasoud Arab, Esmail Ibrahimi, Reliability of 3-dimentional scapular kinematic measures of Acromion marker cluster in patients with shoulder impingment syndrome during humeral elevation and lowering, Pajouhan Scientific Journal, 2013; 11(4): 42-50. magiran.com/p1429620
روشنک کشاورز ، حسن شاکری، امیرمسعود عرب، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، "بررسی تکرارپذیری شاخص های کینماتیک سه بعدی کتف مارکر آکرومیون کلاستر در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه حین بالا یردن و پایین آوردن بازو"، مجله علمی پژوهان 11، شماره 4 (1392): 42-50. magiran.com/p1429620
Roshanak Keshavarz , Hasan Shakeri, Amirmasoud Arab, Esmail Ibrahimi, "Reliability of 3-dimentional scapular kinematic measures of Acromion marker cluster in patients with shoulder impingment syndrome during humeral elevation and lowering", Pajouhan Scientific Journal 11, no.4 (2013): 42-50. magiran.com/p1429620
روشنک کشاورز ، حسن شاکری، امیرمسعود عرب، اسماعیل ابراهیمی تکامجانی، (1392). 'بررسی تکرارپذیری شاخص های کینماتیک سه بعدی کتف مارکر آکرومیون کلاستر در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه حین بالا یردن و پایین آوردن بازو'، مجله علمی پژوهان، 11(4)، صص.42-50. magiran.com/p1429620
Roshanak Keshavarz , Hasan Shakeri, Amirmasoud Arab, Esmail Ibrahimi, (2013). 'Reliability of 3-dimentional scapular kinematic measures of Acromion marker cluster in patients with shoulder impingment syndrome during humeral elevation and lowering', Pajouhan Scientific Journal, 11(4), pp.42-50. magiran.com/p1429620
روشنک کشاورز ؛ حسن شاکری؛ امیرمسعود عرب؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی. "بررسی تکرارپذیری شاخص های کینماتیک سه بعدی کتف مارکر آکرومیون کلاستر در بیماران مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه حین بالا یردن و پایین آوردن بازو". مجله علمی پژوهان، 11 ،4 ، 1392، 42-50. magiran.com/p1429620
Roshanak Keshavarz ; Hasan Shakeri; Amirmasoud Arab; Esmail Ibrahimi. "Reliability of 3-dimentional scapular kinematic measures of Acromion marker cluster in patients with shoulder impingment syndrome during humeral elevation and lowering", Pajouhan Scientific Journal, 11, 4, 2013, 42-50. magiran.com/p1429620
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال