ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته محمدظاهری، سید مجید رفیعی ، محمد رضایی، عنایت الله بخشی، (1392). بررسی تاثیر روش درمانی پاسخ محور بر مهارت اجتماعی کودکان اوتیستیک 6 تا 11 ساله شهر همدان، مجله علمی پژوهان، 11(3)، 16-21. magiran.com/p1429648
Fereshteh Mohammadzaheri, Seyed Majid Rafiei , Mohammad Rezaei, Enayatollah Bakhshi, (2013). Effect of pivotal response treatment on social skill of 11-6 years old autistic children of Hamedan, Pajouhan Scientific Journal, 11(3), 16-21. magiran.com/p1429648
فرشته محمدظاهری، سید مجید رفیعی ، محمد رضایی، عنایت الله بخشی، بررسی تاثیر روش درمانی پاسخ محور بر مهارت اجتماعی کودکان اوتیستیک 6 تا 11 ساله شهر همدان. مجله علمی پژوهان، 1392؛ 11(3): 16-21. magiran.com/p1429648
Fereshteh Mohammadzaheri, Seyed Majid Rafiei , Mohammad Rezaei, Enayatollah Bakhshi, Effect of pivotal response treatment on social skill of 11-6 years old autistic children of Hamedan, Pajouhan Scientific Journal, 2013; 11(3): 16-21. magiran.com/p1429648
فرشته محمدظاهری، سید مجید رفیعی ، محمد رضایی، عنایت الله بخشی، "بررسی تاثیر روش درمانی پاسخ محور بر مهارت اجتماعی کودکان اوتیستیک 6 تا 11 ساله شهر همدان"، مجله علمی پژوهان 11، شماره 3 (1392): 16-21. magiran.com/p1429648
Fereshteh Mohammadzaheri, Seyed Majid Rafiei , Mohammad Rezaei, Enayatollah Bakhshi, "Effect of pivotal response treatment on social skill of 11-6 years old autistic children of Hamedan", Pajouhan Scientific Journal 11, no.3 (2013): 16-21. magiran.com/p1429648
فرشته محمدظاهری، سید مجید رفیعی ، محمد رضایی، عنایت الله بخشی، (1392). 'بررسی تاثیر روش درمانی پاسخ محور بر مهارت اجتماعی کودکان اوتیستیک 6 تا 11 ساله شهر همدان'، مجله علمی پژوهان، 11(3)، صص.16-21. magiran.com/p1429648
Fereshteh Mohammadzaheri, Seyed Majid Rafiei , Mohammad Rezaei, Enayatollah Bakhshi, (2013). 'Effect of pivotal response treatment on social skill of 11-6 years old autistic children of Hamedan', Pajouhan Scientific Journal, 11(3), pp.16-21. magiran.com/p1429648
فرشته محمدظاهری؛ سید مجید رفیعی ؛ محمد رضایی؛ عنایت الله بخشی. "بررسی تاثیر روش درمانی پاسخ محور بر مهارت اجتماعی کودکان اوتیستیک 6 تا 11 ساله شهر همدان". مجله علمی پژوهان، 11 ،3 ، 1392، 16-21. magiran.com/p1429648
Fereshteh Mohammadzaheri; Seyed Majid Rafiei ; Mohammad Rezaei; Enayatollah Bakhshi. "Effect of pivotal response treatment on social skill of 11-6 years old autistic children of Hamedan", Pajouhan Scientific Journal, 11, 3, 2013, 16-21. magiran.com/p1429648
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال