ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرزو کرمپوریان، ناهید محمدی ، بهزاد ایمنی، سعید دشتی، (1392). بررسی تثبیت آگاهی از مباحث اخلاق حرفه ای بر اساس آموزش کلاس محور دانشجویان، مجله علمی پژوهان، 11(3)، 29-36. magiran.com/p1429651
, (2013). Stabilization student's awareness based on training classes in EMS, Pajouhan Scientific Journal, 11(3), 29-36. magiran.com/p1429651
آرزو کرمپوریان، ناهید محمدی ، بهزاد ایمنی، سعید دشتی، بررسی تثبیت آگاهی از مباحث اخلاق حرفه ای بر اساس آموزش کلاس محور دانشجویان. مجله علمی پژوهان، 1392؛ 11(3): 29-36. magiran.com/p1429651
, Stabilization student's awareness based on training classes in EMS, Pajouhan Scientific Journal, 2013; 11(3): 29-36. magiran.com/p1429651
آرزو کرمپوریان، ناهید محمدی ، بهزاد ایمنی، سعید دشتی، "بررسی تثبیت آگاهی از مباحث اخلاق حرفه ای بر اساس آموزش کلاس محور دانشجویان"، مجله علمی پژوهان 11، شماره 3 (1392): 29-36. magiran.com/p1429651
, "Stabilization student's awareness based on training classes in EMS", Pajouhan Scientific Journal 11, no.3 (2013): 29-36. magiran.com/p1429651
آرزو کرمپوریان، ناهید محمدی ، بهزاد ایمنی، سعید دشتی، (1392). 'بررسی تثبیت آگاهی از مباحث اخلاق حرفه ای بر اساس آموزش کلاس محور دانشجویان'، مجله علمی پژوهان، 11(3)، صص.29-36. magiran.com/p1429651
, (2013). 'Stabilization student's awareness based on training classes in EMS', Pajouhan Scientific Journal, 11(3), pp.29-36. magiran.com/p1429651
آرزو کرمپوریان؛ ناهید محمدی ؛ بهزاد ایمنی؛ سعید دشتی. "بررسی تثبیت آگاهی از مباحث اخلاق حرفه ای بر اساس آموزش کلاس محور دانشجویان". مجله علمی پژوهان، 11 ،3 ، 1392، 29-36. magiran.com/p1429651
. "Stabilization student's awareness based on training classes in EMS", Pajouhan Scientific Journal, 11, 3, 2013, 29-36. magiran.com/p1429651
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال