ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ادریس حسین زاده، یدالله حمیدی ، قدرت الله روشنایی، پروین چراغی، محمود تقوی، (1392). بررسی رضایتمندی دانشجویان از برنامه ها و فرایندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1390، مجله علمی پژوهان، 11(3)، 37-44. magiran.com/p1429652
Edris Hoseinzadeh, Yadollah Hamidi , Ghodratollah Roshanaie, Parvin Cheraghi, Mahmood Taghavi, (2013). Evaluation of student satisfaction from Hamadan University of medical sciences educational process and programs in 2012-2011, Pajouhan Scientific Journal, 11(3), 37-44. magiran.com/p1429652
ادریس حسین زاده، یدالله حمیدی ، قدرت الله روشنایی، پروین چراغی، محمود تقوی، بررسی رضایتمندی دانشجویان از برنامه ها و فرایندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1390. مجله علمی پژوهان، 1392؛ 11(3): 37-44. magiran.com/p1429652
Edris Hoseinzadeh, Yadollah Hamidi , Ghodratollah Roshanaie, Parvin Cheraghi, Mahmood Taghavi, Evaluation of student satisfaction from Hamadan University of medical sciences educational process and programs in 2012-2011, Pajouhan Scientific Journal, 2013; 11(3): 37-44. magiran.com/p1429652
ادریس حسین زاده، یدالله حمیدی ، قدرت الله روشنایی، پروین چراغی، محمود تقوی، "بررسی رضایتمندی دانشجویان از برنامه ها و فرایندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1390"، مجله علمی پژوهان 11، شماره 3 (1392): 37-44. magiran.com/p1429652
Edris Hoseinzadeh, Yadollah Hamidi , Ghodratollah Roshanaie, Parvin Cheraghi, Mahmood Taghavi, "Evaluation of student satisfaction from Hamadan University of medical sciences educational process and programs in 2012-2011", Pajouhan Scientific Journal 11, no.3 (2013): 37-44. magiran.com/p1429652
ادریس حسین زاده، یدالله حمیدی ، قدرت الله روشنایی، پروین چراغی، محمود تقوی، (1392). 'بررسی رضایتمندی دانشجویان از برنامه ها و فرایندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1390'، مجله علمی پژوهان، 11(3)، صص.37-44. magiran.com/p1429652
Edris Hoseinzadeh, Yadollah Hamidi , Ghodratollah Roshanaie, Parvin Cheraghi, Mahmood Taghavi, (2013). 'Evaluation of student satisfaction from Hamadan University of medical sciences educational process and programs in 2012-2011', Pajouhan Scientific Journal, 11(3), pp.37-44. magiran.com/p1429652
ادریس حسین زاده؛ یدالله حمیدی ؛ قدرت الله روشنایی؛ پروین چراغی؛ محمود تقوی. "بررسی رضایتمندی دانشجویان از برنامه ها و فرایندهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1390". مجله علمی پژوهان، 11 ،3 ، 1392، 37-44. magiran.com/p1429652
Edris Hoseinzadeh; Yadollah Hamidi ; Ghodratollah Roshanaie; Parvin Cheraghi; Mahmood Taghavi. "Evaluation of student satisfaction from Hamadan University of medical sciences educational process and programs in 2012-2011", Pajouhan Scientific Journal, 11, 3, 2013, 37-44. magiran.com/p1429652
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال