ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهاره مغفوری، افسون حسنی مهربان ، قربان تقی زاده، غلامرضا امینیان، حسن جعفری، (1392). ارزیابی خطرات محیطی با استفاده از پایایی نسخه فارسی شده ابزار غربالگری زمین خوردن و حوادث در منزل در سالمندان ایرانی، مجله علمی پژوهان، 11(3)، 45-51. magiran.com/p1429653
, (2013). Environmental risk assessment using the Persian version of the Home Falls And Screening Tool (HOME FAST) in Iranian Elderly, Pajouhan Scientific Journal, 11(3), 45-51. magiran.com/p1429653
بهاره مغفوری، افسون حسنی مهربان ، قربان تقی زاده، غلامرضا امینیان، حسن جعفری، ارزیابی خطرات محیطی با استفاده از پایایی نسخه فارسی شده ابزار غربالگری زمین خوردن و حوادث در منزل در سالمندان ایرانی. مجله علمی پژوهان، 1392؛ 11(3): 45-51. magiran.com/p1429653
, Environmental risk assessment using the Persian version of the Home Falls And Screening Tool (HOME FAST) in Iranian Elderly, Pajouhan Scientific Journal, 2013; 11(3): 45-51. magiran.com/p1429653
بهاره مغفوری، افسون حسنی مهربان ، قربان تقی زاده، غلامرضا امینیان، حسن جعفری، "ارزیابی خطرات محیطی با استفاده از پایایی نسخه فارسی شده ابزار غربالگری زمین خوردن و حوادث در منزل در سالمندان ایرانی"، مجله علمی پژوهان 11، شماره 3 (1392): 45-51. magiran.com/p1429653
, "Environmental risk assessment using the Persian version of the Home Falls And Screening Tool (HOME FAST) in Iranian Elderly", Pajouhan Scientific Journal 11, no.3 (2013): 45-51. magiran.com/p1429653
بهاره مغفوری، افسون حسنی مهربان ، قربان تقی زاده، غلامرضا امینیان، حسن جعفری، (1392). 'ارزیابی خطرات محیطی با استفاده از پایایی نسخه فارسی شده ابزار غربالگری زمین خوردن و حوادث در منزل در سالمندان ایرانی'، مجله علمی پژوهان، 11(3)، صص.45-51. magiran.com/p1429653
, (2013). 'Environmental risk assessment using the Persian version of the Home Falls And Screening Tool (HOME FAST) in Iranian Elderly', Pajouhan Scientific Journal, 11(3), pp.45-51. magiran.com/p1429653
بهاره مغفوری؛ افسون حسنی مهربان ؛ قربان تقی زاده؛ غلامرضا امینیان؛ حسن جعفری. "ارزیابی خطرات محیطی با استفاده از پایایی نسخه فارسی شده ابزار غربالگری زمین خوردن و حوادث در منزل در سالمندان ایرانی". مجله علمی پژوهان، 11 ،3 ، 1392، 45-51. magiran.com/p1429653
. "Environmental risk assessment using the Persian version of the Home Falls And Screening Tool (HOME FAST) in Iranian Elderly", Pajouhan Scientific Journal, 11, 3, 2013, 45-51. magiran.com/p1429653
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال