ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قربان عسکری، عبدالمطلب صیدمحمدی، امیر شعبانلو، جمال مهرعلی پور ، (1392). حذف سیانید به وسیله پوسته تخم مرغ به عنوان جاذب ارزان قیمت، مجله علمی پژوهان، 11(3)، 52-59. magiran.com/p1429654
Ghorban Asgari, Abdolmotaleb Seid Mohammadi, Amir Shabanlo, Jamal Mehralipour , (2013). Removal of cyanide by eggshell as low-cost adsorbent, Pajouhan Scientific Journal, 11(3), 52-59. magiran.com/p1429654
قربان عسکری، عبدالمطلب صیدمحمدی، امیر شعبانلو، جمال مهرعلی پور ، حذف سیانید به وسیله پوسته تخم مرغ به عنوان جاذب ارزان قیمت. مجله علمی پژوهان، 1392؛ 11(3): 52-59. magiran.com/p1429654
Ghorban Asgari, Abdolmotaleb Seid Mohammadi, Amir Shabanlo, Jamal Mehralipour , Removal of cyanide by eggshell as low-cost adsorbent, Pajouhan Scientific Journal, 2013; 11(3): 52-59. magiran.com/p1429654
قربان عسکری، عبدالمطلب صیدمحمدی، امیر شعبانلو، جمال مهرعلی پور ، "حذف سیانید به وسیله پوسته تخم مرغ به عنوان جاذب ارزان قیمت"، مجله علمی پژوهان 11، شماره 3 (1392): 52-59. magiran.com/p1429654
Ghorban Asgari, Abdolmotaleb Seid Mohammadi, Amir Shabanlo, Jamal Mehralipour , "Removal of cyanide by eggshell as low-cost adsorbent", Pajouhan Scientific Journal 11, no.3 (2013): 52-59. magiran.com/p1429654
قربان عسکری، عبدالمطلب صیدمحمدی، امیر شعبانلو، جمال مهرعلی پور ، (1392). 'حذف سیانید به وسیله پوسته تخم مرغ به عنوان جاذب ارزان قیمت'، مجله علمی پژوهان، 11(3)، صص.52-59. magiran.com/p1429654
Ghorban Asgari, Abdolmotaleb Seid Mohammadi, Amir Shabanlo, Jamal Mehralipour , (2013). 'Removal of cyanide by eggshell as low-cost adsorbent', Pajouhan Scientific Journal, 11(3), pp.52-59. magiran.com/p1429654
قربان عسکری؛ عبدالمطلب صیدمحمدی؛ امیر شعبانلو؛ جمال مهرعلی پور . "حذف سیانید به وسیله پوسته تخم مرغ به عنوان جاذب ارزان قیمت". مجله علمی پژوهان، 11 ،3 ، 1392، 52-59. magiran.com/p1429654
Ghorban Asgari; Abdolmotaleb Seid Mohammadi; Amir Shabanlo; Jamal Mehralipour . "Removal of cyanide by eggshell as low-cost adsorbent", Pajouhan Scientific Journal, 11, 3, 2013, 52-59. magiran.com/p1429654
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال