به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود خاکساری مهابادی، محمدرضا غلامی، حسین نجف زاده ورزی، ابوالفضل زنده دل، زهرا لطفعلیان، (1394). اثر کوارستین روی نقایص لوله عصبی و ناهنجاری های اسکلتی ناشی از والپروات سدیم در جنین های موش صحرایی، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 10(3)، 36-43. magiran.com/p1430224
Mahmood Khaksary Mahabady, Mohammad Reza Gholami, Hossein Najafzadeh Varzi, Abolfazl Zendehdel, Zahra Lotfalian, (2015). Effect of Quercetin on Sodium Valproate Induced Neural Tube Defects and Skeletal Teratogenicity in Rat Embryos, Journal of Knowledge & Health, 10(3), 36-43. magiran.com/p1430224
محمود خاکساری مهابادی، محمدرضا غلامی، حسین نجف زاده ورزی، ابوالفضل زنده دل، زهرا لطفعلیان، اثر کوارستین روی نقایص لوله عصبی و ناهنجاری های اسکلتی ناشی از والپروات سدیم در جنین های موش صحرایی. مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 1394؛ 10(3): 36-43. magiran.com/p1430224
Mahmood Khaksary Mahabady, Mohammad Reza Gholami, Hossein Najafzadeh Varzi, Abolfazl Zendehdel, Zahra Lotfalian, Effect of Quercetin on Sodium Valproate Induced Neural Tube Defects and Skeletal Teratogenicity in Rat Embryos, Journal of Knowledge & Health, 2015; 10(3): 36-43. magiran.com/p1430224
محمود خاکساری مهابادی، محمدرضا غلامی، حسین نجف زاده ورزی، ابوالفضل زنده دل، زهرا لطفعلیان، "اثر کوارستین روی نقایص لوله عصبی و ناهنجاری های اسکلتی ناشی از والپروات سدیم در جنین های موش صحرایی"، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی 10، شماره 3 (1394): 36-43. magiran.com/p1430224
Mahmood Khaksary Mahabady, Mohammad Reza Gholami, Hossein Najafzadeh Varzi, Abolfazl Zendehdel, Zahra Lotfalian, "Effect of Quercetin on Sodium Valproate Induced Neural Tube Defects and Skeletal Teratogenicity in Rat Embryos", Journal of Knowledge & Health 10, no.3 (2015): 36-43. magiran.com/p1430224
محمود خاکساری مهابادی، محمدرضا غلامی، حسین نجف زاده ورزی، ابوالفضل زنده دل، زهرا لطفعلیان، (1394). 'اثر کوارستین روی نقایص لوله عصبی و ناهنجاری های اسکلتی ناشی از والپروات سدیم در جنین های موش صحرایی'، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 10(3)، صص.36-43. magiran.com/p1430224
Mahmood Khaksary Mahabady, Mohammad Reza Gholami, Hossein Najafzadeh Varzi, Abolfazl Zendehdel, Zahra Lotfalian, (2015). 'Effect of Quercetin on Sodium Valproate Induced Neural Tube Defects and Skeletal Teratogenicity in Rat Embryos', Journal of Knowledge & Health, 10(3), pp.36-43. magiran.com/p1430224
محمود خاکساری مهابادی؛ محمدرضا غلامی؛ حسین نجف زاده ورزی؛ ابوالفضل زنده دل؛ زهرا لطفعلیان. "اثر کوارستین روی نقایص لوله عصبی و ناهنجاری های اسکلتی ناشی از والپروات سدیم در جنین های موش صحرایی". مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 10 ،3 ، 1394، 36-43. magiran.com/p1430224
Mahmood Khaksary Mahabady; Mohammad Reza Gholami; Hossein Najafzadeh Varzi; Abolfazl Zendehdel; Zahra Lotfalian. "Effect of Quercetin on Sodium Valproate Induced Neural Tube Defects and Skeletal Teratogenicity in Rat Embryos", Journal of Knowledge & Health, 10, 3, 2015, 36-43. magiran.com/p1430224
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال