به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی میرزایی، مجتبی نصیری، پیراسته نوروزی، مژگان فضلی، سید سجاد خرم روز، داود دربان ساروخلیل، (1394). بررسی اثر جریان متناوب بر روی توانایی تشکیل بیوفیلم باکتری های پسودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوک اورئوس، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 10(3)، 31-34. magiran.com/p1430225
Mehdi Mirzaii , Mojtaba Nasiri, Pirasteh Norozi, Mozhgan Fazli, Seyyed Sajjad Khoramrooz, Davood Darban Sarokhalil, (2015). Effect of Alternating Electrical Current against Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus biofilms, Journal of Knowledge & Health, 10(3), 31-34. magiran.com/p1430225
مهدی میرزایی، مجتبی نصیری، پیراسته نوروزی، مژگان فضلی، سید سجاد خرم روز، داود دربان ساروخلیل، بررسی اثر جریان متناوب بر روی توانایی تشکیل بیوفیلم باکتری های پسودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوک اورئوس. مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 1394؛ 10(3): 31-34. magiran.com/p1430225
Mehdi Mirzaii , Mojtaba Nasiri, Pirasteh Norozi, Mozhgan Fazli, Seyyed Sajjad Khoramrooz, Davood Darban Sarokhalil, Effect of Alternating Electrical Current against Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus biofilms, Journal of Knowledge & Health, 2015; 10(3): 31-34. magiran.com/p1430225
مهدی میرزایی، مجتبی نصیری، پیراسته نوروزی، مژگان فضلی، سید سجاد خرم روز، داود دربان ساروخلیل، "بررسی اثر جریان متناوب بر روی توانایی تشکیل بیوفیلم باکتری های پسودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوک اورئوس"، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی 10، شماره 3 (1394): 31-34. magiran.com/p1430225
Mehdi Mirzaii , Mojtaba Nasiri, Pirasteh Norozi, Mozhgan Fazli, Seyyed Sajjad Khoramrooz, Davood Darban Sarokhalil, "Effect of Alternating Electrical Current against Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus biofilms", Journal of Knowledge & Health 10, no.3 (2015): 31-34. magiran.com/p1430225
مهدی میرزایی، مجتبی نصیری، پیراسته نوروزی، مژگان فضلی، سید سجاد خرم روز، داود دربان ساروخلیل، (1394). 'بررسی اثر جریان متناوب بر روی توانایی تشکیل بیوفیلم باکتری های پسودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوک اورئوس'، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 10(3)، صص.31-34. magiran.com/p1430225
Mehdi Mirzaii , Mojtaba Nasiri, Pirasteh Norozi, Mozhgan Fazli, Seyyed Sajjad Khoramrooz, Davood Darban Sarokhalil, (2015). 'Effect of Alternating Electrical Current against Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus biofilms', Journal of Knowledge & Health, 10(3), pp.31-34. magiran.com/p1430225
مهدی میرزایی؛ مجتبی نصیری؛ پیراسته نوروزی؛ مژگان فضلی؛ سید سجاد خرم روز؛ داود دربان ساروخلیل. "بررسی اثر جریان متناوب بر روی توانایی تشکیل بیوفیلم باکتری های پسودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوک اورئوس". مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 10 ،3 ، 1394، 31-34. magiran.com/p1430225
Mehdi Mirzaii ; Mojtaba Nasiri; Pirasteh Norozi; Mozhgan Fazli; Seyyed Sajjad Khoramrooz; Davood Darban Sarokhalil. "Effect of Alternating Electrical Current against Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus biofilms", Journal of Knowledge & Health, 10, 3, 2015, 31-34. magiran.com/p1430225
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال