به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلیل عظیمیان، محمد عبدی، محمد مرادی، محمود علیپور حیدری، لیلی یکه فلاح، محمدرضا شیخی، (1394). تاثیر ماساژ پاها بر سطح هوشیاری بیماران کمایی ضربه مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU): یک مطالعه کارآزمایی بالینی، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 10(3)، 25-29. magiran.com/p1430226
Mohammad Abdi, Jalil Azimian, Mohammad Moradi, Manhood Alipour Heidari, Leili Yekeh Fallah, Mohammad Reza Sheikhi, (2015). The Effect of Foot Massage on the Consciousness Levels in Comatose Patients With Brain Injury Hospitalized in Intensive Care Unit (Icu): A Randomised Control Trial, Journal of Knowledge & Health, 10(3), 25-29. magiran.com/p1430226
جلیل عظیمیان، محمد عبدی، محمد مرادی، محمود علیپور حیدری، لیلی یکه فلاح، محمدرضا شیخی، تاثیر ماساژ پاها بر سطح هوشیاری بیماران کمایی ضربه مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU): یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 1394؛ 10(3): 25-29. magiran.com/p1430226
Mohammad Abdi, Jalil Azimian, Mohammad Moradi, Manhood Alipour Heidari, Leili Yekeh Fallah, Mohammad Reza Sheikhi, The Effect of Foot Massage on the Consciousness Levels in Comatose Patients With Brain Injury Hospitalized in Intensive Care Unit (Icu): A Randomised Control Trial, Journal of Knowledge & Health, 2015; 10(3): 25-29. magiran.com/p1430226
جلیل عظیمیان، محمد عبدی، محمد مرادی، محمود علیپور حیدری، لیلی یکه فلاح، محمدرضا شیخی، "تاثیر ماساژ پاها بر سطح هوشیاری بیماران کمایی ضربه مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU): یک مطالعه کارآزمایی بالینی"، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی 10، شماره 3 (1394): 25-29. magiran.com/p1430226
Mohammad Abdi, Jalil Azimian, Mohammad Moradi, Manhood Alipour Heidari, Leili Yekeh Fallah, Mohammad Reza Sheikhi, "The Effect of Foot Massage on the Consciousness Levels in Comatose Patients With Brain Injury Hospitalized in Intensive Care Unit (Icu): A Randomised Control Trial", Journal of Knowledge & Health 10, no.3 (2015): 25-29. magiran.com/p1430226
جلیل عظیمیان، محمد عبدی، محمد مرادی، محمود علیپور حیدری، لیلی یکه فلاح، محمدرضا شیخی، (1394). 'تاثیر ماساژ پاها بر سطح هوشیاری بیماران کمایی ضربه مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU): یک مطالعه کارآزمایی بالینی'، مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 10(3)، صص.25-29. magiran.com/p1430226
Mohammad Abdi, Jalil Azimian, Mohammad Moradi, Manhood Alipour Heidari, Leili Yekeh Fallah, Mohammad Reza Sheikhi, (2015). 'The Effect of Foot Massage on the Consciousness Levels in Comatose Patients With Brain Injury Hospitalized in Intensive Care Unit (Icu): A Randomised Control Trial', Journal of Knowledge & Health, 10(3), pp.25-29. magiran.com/p1430226
جلیل عظیمیان؛ محمد عبدی؛ محمد مرادی؛ محمود علیپور حیدری؛ لیلی یکه فلاح؛ محمدرضا شیخی. "تاثیر ماساژ پاها بر سطح هوشیاری بیماران کمایی ضربه مغزی بستری در بخش مراقبت های ویژه (ICU): یک مطالعه کارآزمایی بالینی". مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، 10 ،3 ، 1394، 25-29. magiran.com/p1430226
Mohammad Abdi; Jalil Azimian; Mohammad Moradi; Manhood Alipour Heidari; Leili Yekeh Fallah; Mohammad Reza Sheikhi. "The Effect of Foot Massage on the Consciousness Levels in Comatose Patients With Brain Injury Hospitalized in Intensive Care Unit (Icu): A Randomised Control Trial", Journal of Knowledge & Health, 10, 3, 2015, 25-29. magiran.com/p1430226
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال