ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا خسروی، غلامرضا شریفی سیرچی، امین باقیزاده، (1394). تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی ژرم پلاسم انار (Punica granatum) استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی وکروماتوگرافی، فصلنامه ژنتیک نوین، 10(2)، 209-220. magiran.com/p1430638
Khosravi S., Sharifi, Sirchi Gr, Baghizade A, (2015). Genetic and phytochemical diversity of Punica geranatum germplasm in Kerman province using molecular markers and chromatography, Journal of Genetics, 10(2), 209-220. magiran.com/p1430638
سارا خسروی، غلامرضا شریفی سیرچی، امین باقیزاده، تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی ژرم پلاسم انار (Punica granatum) استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی وکروماتوگرافی. فصلنامه ژنتیک نوین، 1394؛ 10(2): 209-220. magiran.com/p1430638
Khosravi S., Sharifi, Sirchi Gr, Baghizade A, Genetic and phytochemical diversity of Punica geranatum germplasm in Kerman province using molecular markers and chromatography, Journal of Genetics, 2015; 10(2): 209-220. magiran.com/p1430638
سارا خسروی، غلامرضا شریفی سیرچی، امین باقیزاده، "تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی ژرم پلاسم انار (Punica granatum) استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی وکروماتوگرافی"، فصلنامه ژنتیک نوین 10، شماره 2 (1394): 209-220. magiran.com/p1430638
Khosravi S., Sharifi, Sirchi Gr, Baghizade A, "Genetic and phytochemical diversity of Punica geranatum germplasm in Kerman province using molecular markers and chromatography", Journal of Genetics 10, no.2 (2015): 209-220. magiran.com/p1430638
سارا خسروی، غلامرضا شریفی سیرچی، امین باقیزاده، (1394). 'تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی ژرم پلاسم انار (Punica granatum) استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی وکروماتوگرافی'، فصلنامه ژنتیک نوین، 10(2)، صص.209-220. magiran.com/p1430638
Khosravi S., Sharifi, Sirchi Gr, Baghizade A, (2015). 'Genetic and phytochemical diversity of Punica geranatum germplasm in Kerman province using molecular markers and chromatography', Journal of Genetics, 10(2), pp.209-220. magiran.com/p1430638
سارا خسروی؛ غلامرضا شریفی سیرچی؛ امین باقیزاده. "تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی ژرم پلاسم انار (Punica granatum) استان کرمان با استفاده از نشانگرهای مولکولی وکروماتوگرافی". فصلنامه ژنتیک نوین، 10 ،2 ، 1394، 209-220. magiran.com/p1430638
Khosravi S.; Sharifi; Sirchi Gr; Baghizade A. "Genetic and phytochemical diversity of Punica geranatum germplasm in Kerman province using molecular markers and chromatography", Journal of Genetics, 10, 2, 2015, 209-220. magiran.com/p1430638
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال