ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعابد حسینی، محمدباقر نقیبی سیستانی، (1394). بهبود کنترل کننده PI چندمتغیره بهره بالا برای یک سیستم نامنظم به کمک الگوریتم ژنتیک، فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق، 6(21)، 31-40. magiran.com/p1430901
Seyyed Abed Hosseini, Mohammad Bagher Naghibi Sistani, (2015). Improving of Multivariable PI Controller with a High Gain Structure for an Irregular System by Genetic Algorithm, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, 6(21), 31-40. magiran.com/p1430901
سیدعابد حسینی، محمدباقر نقیبی سیستانی، بهبود کنترل کننده PI چندمتغیره بهره بالا برای یک سیستم نامنظم به کمک الگوریتم ژنتیک. فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق، 1394؛ 6(21): 31-40. magiran.com/p1430901
Seyyed Abed Hosseini, Mohammad Bagher Naghibi Sistani, Improving of Multivariable PI Controller with a High Gain Structure for an Irregular System by Genetic Algorithm, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, 2015; 6(21): 31-40. magiran.com/p1430901
سیدعابد حسینی، محمدباقر نقیبی سیستانی، "بهبود کنترل کننده PI چندمتغیره بهره بالا برای یک سیستم نامنظم به کمک الگوریتم ژنتیک"، فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق 6، شماره 21 (1394): 31-40. magiran.com/p1430901
Seyyed Abed Hosseini, Mohammad Bagher Naghibi Sistani, "Improving of Multivariable PI Controller with a High Gain Structure for an Irregular System by Genetic Algorithm", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology 6, no.21 (2015): 31-40. magiran.com/p1430901
سیدعابد حسینی، محمدباقر نقیبی سیستانی، (1394). 'بهبود کنترل کننده PI چندمتغیره بهره بالا برای یک سیستم نامنظم به کمک الگوریتم ژنتیک'، فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق، 6(21)، صص.31-40. magiran.com/p1430901
Seyyed Abed Hosseini, Mohammad Bagher Naghibi Sistani, (2015). 'Improving of Multivariable PI Controller with a High Gain Structure for an Irregular System by Genetic Algorithm', Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, 6(21), pp.31-40. magiran.com/p1430901
سیدعابد حسینی؛ محمدباقر نقیبی سیستانی. "بهبود کنترل کننده PI چندمتغیره بهره بالا برای یک سیستم نامنظم به کمک الگوریتم ژنتیک". فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق، 6 ،21 ، 1394، 31-40. magiran.com/p1430901
Seyyed Abed Hosseini; Mohammad Bagher Naghibi Sistani. "Improving of Multivariable PI Controller with a High Gain Structure for an Irregular System by Genetic Algorithm", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, 6, 21, 2015, 31-40. magiran.com/p1430901
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال