ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم پورصادق فرد، صادق ایزدی، (1394). نقش دستیاران نورولوژی در کلاسهای تئوری بالینی دانشجویان سال ششم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 12(2)، 440-441. magiran.com/p1431275
Maryam Poursadeghfard, Sadegh Izadi, (2015). The effect of neurology residents on theoretical and clinical education of medical students in Shiraz University of Medical Science, Strides in Development of Medical Education , 12(2), 440-441. magiran.com/p1431275
مریم پورصادق فرد، صادق ایزدی، نقش دستیاران نورولوژی در کلاسهای تئوری بالینی دانشجویان سال ششم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 1394؛ 12(2): 440-441. magiran.com/p1431275
Maryam Poursadeghfard, Sadegh Izadi, The effect of neurology residents on theoretical and clinical education of medical students in Shiraz University of Medical Science, Strides in Development of Medical Education , 2015; 12(2): 440-441. magiran.com/p1431275
مریم پورصادق فرد، صادق ایزدی، "نقش دستیاران نورولوژی در کلاسهای تئوری بالینی دانشجویان سال ششم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز"، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی 12، شماره 2 (1394): 440-441. magiran.com/p1431275
Maryam Poursadeghfard, Sadegh Izadi, "The effect of neurology residents on theoretical and clinical education of medical students in Shiraz University of Medical Science", Strides in Development of Medical Education 12, no.2 (2015): 440-441. magiran.com/p1431275
مریم پورصادق فرد، صادق ایزدی، (1394). 'نقش دستیاران نورولوژی در کلاسهای تئوری بالینی دانشجویان سال ششم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز'، نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 12(2)، صص.440-441. magiran.com/p1431275
Maryam Poursadeghfard, Sadegh Izadi, (2015). 'The effect of neurology residents on theoretical and clinical education of medical students in Shiraz University of Medical Science', Strides in Development of Medical Education , 12(2), pp.440-441. magiran.com/p1431275
مریم پورصادق فرد؛ صادق ایزدی. "نقش دستیاران نورولوژی در کلاسهای تئوری بالینی دانشجویان سال ششم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز". نشریه گام های توسعه در آموزش پزشکی، 12 ،2 ، 1394، 440-441. magiran.com/p1431275
Maryam Poursadeghfard; Sadegh Izadi. "The effect of neurology residents on theoretical and clinical education of medical students in Shiraz University of Medical Science", Strides in Development of Medical Education , 12, 2, 2015, 440-441. magiran.com/p1431275
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال