ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید محمد شاهی، فاطمه حیدری، مجید کاراندیش، سارا ابراهیمی، محمدحسین حنیفی زاده، (1394). بررسی تاثیر آموزش تغذیه ی سالم بر فاکتورهای التهابی در زنان چاق، مجله پیشرفت در تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی، 23(99)، 126-140. magiran.com/p1431337
M. Mohammad, Shahi, F. Haidari, M. Karandish, S. Ebrahimi, Mh Haghighizadeh, (2015). The Effect of Nutritional Education on Inflammatory Markers and the Index of Diet Quality in Obese Women, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 23(99), 126-140. magiran.com/p1431337
مجید محمد شاهی، فاطمه حیدری، مجید کاراندیش، سارا ابراهیمی، محمدحسین حنیفی زاده، بررسی تاثیر آموزش تغذیه ی سالم بر فاکتورهای التهابی در زنان چاق. مجله پیشرفت در تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی، 1394؛ 23(99): 126-140. magiran.com/p1431337
M. Mohammad, Shahi, F. Haidari, M. Karandish, S. Ebrahimi, Mh Haghighizadeh, The Effect of Nutritional Education on Inflammatory Markers and the Index of Diet Quality in Obese Women, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 2015; 23(99): 126-140. magiran.com/p1431337
مجید محمد شاهی، فاطمه حیدری، مجید کاراندیش، سارا ابراهیمی، محمدحسین حنیفی زاده، "بررسی تاثیر آموزش تغذیه ی سالم بر فاکتورهای التهابی در زنان چاق"، مجله پیشرفت در تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی 23، شماره 99 (1394): 126-140. magiran.com/p1431337
M. Mohammad, Shahi, F. Haidari, M. Karandish, S. Ebrahimi, Mh Haghighizadeh, "The Effect of Nutritional Education on Inflammatory Markers and the Index of Diet Quality in Obese Women", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 23, no.99 (2015): 126-140. magiran.com/p1431337
مجید محمد شاهی، فاطمه حیدری، مجید کاراندیش، سارا ابراهیمی، محمدحسین حنیفی زاده، (1394). 'بررسی تاثیر آموزش تغذیه ی سالم بر فاکتورهای التهابی در زنان چاق'، مجله پیشرفت در تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی، 23(99)، صص.126-140. magiran.com/p1431337
M. Mohammad, Shahi, F. Haidari, M. Karandish, S. Ebrahimi, Mh Haghighizadeh, (2015). 'The Effect of Nutritional Education on Inflammatory Markers and the Index of Diet Quality in Obese Women', Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 23(99), pp.126-140. magiran.com/p1431337
مجید محمد شاهی؛ فاطمه حیدری؛ مجید کاراندیش؛ سارا ابراهیمی؛ محمدحسین حنیفی زاده. "بررسی تاثیر آموزش تغذیه ی سالم بر فاکتورهای التهابی در زنان چاق". مجله پیشرفت در تحقیقات پزشکی و زیست پزشکی، 23 ،99 ، 1394، 126-140. magiran.com/p1431337
M. Mohammad; Shahi; F. Haidari; M. Karandish; S. Ebrahimi; Mh Haghighizadeh. "The Effect of Nutritional Education on Inflammatory Markers and the Index of Diet Quality in Obese Women", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 23, 99, 2015, 126-140. magiran.com/p1431337
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال