ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا ذوقی، بیتا آجیلچی، زهرا نوبهار، (1392). ارتباط بین مدیریت زمان با میزان استرس شغلی در مدیران و کارکنان - زن ناجا، فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی، 15(4)، 141-166. magiran.com/p1433101
Leila Zoghi, Bita Ajilchi, Zahra Nobahar, (2014). The Relationship between Time Management and Job Stress among Women Managers and Employees in I.R.I Police, Danesh-e-Entezami, 15(4), 141-166. magiran.com/p1433101
لیلا ذوقی، بیتا آجیلچی، زهرا نوبهار، ارتباط بین مدیریت زمان با میزان استرس شغلی در مدیران و کارکنان - زن ناجا. فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی، 1392؛ 15(4): 141-166. magiran.com/p1433101
Leila Zoghi, Bita Ajilchi, Zahra Nobahar, The Relationship between Time Management and Job Stress among Women Managers and Employees in I.R.I Police, Danesh-e-Entezami, 2014; 15(4): 141-166. magiran.com/p1433101
لیلا ذوقی، بیتا آجیلچی، زهرا نوبهار، "ارتباط بین مدیریت زمان با میزان استرس شغلی در مدیران و کارکنان - زن ناجا"، فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی 15، شماره 4 (1392): 141-166. magiran.com/p1433101
Leila Zoghi, Bita Ajilchi, Zahra Nobahar, "The Relationship between Time Management and Job Stress among Women Managers and Employees in I.R.I Police", Danesh-e-Entezami 15, no.4 (2014): 141-166. magiran.com/p1433101
لیلا ذوقی، بیتا آجیلچی، زهرا نوبهار، (1392). 'ارتباط بین مدیریت زمان با میزان استرس شغلی در مدیران و کارکنان - زن ناجا'، فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی، 15(4)، صص.141-166. magiran.com/p1433101
Leila Zoghi, Bita Ajilchi, Zahra Nobahar, (2014). 'The Relationship between Time Management and Job Stress among Women Managers and Employees in I.R.I Police', Danesh-e-Entezami, 15(4), pp.141-166. magiran.com/p1433101
لیلا ذوقی؛ بیتا آجیلچی؛ زهرا نوبهار. "ارتباط بین مدیریت زمان با میزان استرس شغلی در مدیران و کارکنان - زن ناجا". فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی، 15 ،4 ، 1392، 141-166. magiran.com/p1433101
Leila Zoghi; Bita Ajilchi; Zahra Nobahar. "The Relationship between Time Management and Job Stress among Women Managers and Employees in I.R.I Police", Danesh-e-Entezami, 15, 4, 2014, 141-166. magiran.com/p1433101
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال